Podpisanie umowy na zabudowę agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 KW

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach została podpisana umowa na zabudowę agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 KW realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”.  Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma Voltar System Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Oświęcimska 82.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności (obowiązującym u Zamawiającego).

Całkowita wartość podpisanej umowy jest ceną ryczałtową i wynosi 1 624 584,00 PLN brutto.

Zgodnie z zapisami wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 11 miesięcy  od dnia  podpisania umowy:

  1. termin zakończenia prac projektowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ustala się na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  2. termin zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowychwraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu ustala się na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach tj.:

  1. etap I – odbiór prac projektowych – po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę;
  2. etap II – odbiór prac polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu kompletnego agregatu kogeneracyjnego.

W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach – Dziedzicach zabudowę agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 kW, wytwarzającego energię elektryczną  oraz  energię cieplną pochodzącą ze spalania biogazu, w celu  pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną przez urządzenia w procesie technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Natomiast energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby wewnętrzne oczyszczalni, głównie do ogrzania komór fermentacyjnych, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym, ze zrzutem nadmiaru.

Aktualnie zabudowany na terenie oczyszczalni ścieków agregat kogeneracyjny o mocy 185kW, zapewnia pokrycie zapotrzebowania w energię elektryczną oczyszczalni na poziomie ok. 60%. Z chwilą zabudowy i uruchomienia nowego agregatu planowane jest 100% pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pod warunkiem wystarczającej produkcji biogazu.

Szacunkowe oszczędności z tytułu ograniczenia zakupu energii elektrycznej od firm zewnętrznych wyniosą ok. 160 tyś. zł na rok.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul. Rolników od budynku nr 29 do komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie- ETAP 2 i 3

W dniu 13 lipca 2017r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą AQUA-System Sp. z o.o. z Bielska-Białej, ul. W. Witosa 118.

 

Wykonawca przedmiotowej umowy ma za zadanie wykonać przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul. Rolników od budynku nr 29 do komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie.

 

Etap 1 dotyczy przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na sieć z rur PE od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do punktu włączenia przy ul Rolników 29 w Ligocie:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na sieć z rur PE będzie przeprowadzona w dwóch etapach:

  • Etap 2– będzie obejmował przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do punktu włączenia- działka nr 3788/11 za budynkiem przy ul. Bielskiej 41 w Ligocie;
  • Etap 3– będzie obejmował przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661 do punktu włączenia- działka nr 3788/11 przed budynkiem przy ul. Bielskiej 41 w Ligocie.

Zgodnie z zapisami przedmiot umowy ma zostać wykonany:

  • Etap 3 w terminie do 31.10.2017r.;
  • Etap 2 w terminie od 04.06.2018r. do 21.04.2019r.

Źródłami finansowania zadania są środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z wykonywanymi pracami budowlanymi wystąpią przerwy w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym, o których będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.pim.czechowice-dziedzice.pl i przez system wysyłania sms.

 

Etap 1  stanowił przedmiot odrębnej umowy i dotyczył przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na sieć z rur PE od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do punktu włączenia przy ul Rolników 29 w Ligocie. Roboty te zostały wykonane w 2016r.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, licząc na Państwa wyrozumiałość.

footerwave
Skip to content