Planowana realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota

Planuje się realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota w ramach realizacji dwóch niezależnych przedsięwzięć mających różne źródła dofinansowania finasowania tj.

 • dla obszaru sołectwa Ligota w obszarze poza aglomeracją Czechowice-Dziedzice w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota – Centrum” – planowane współfinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
 • dla obszaru sołectwa Ligota w obszarze aglomeracji Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

Zadanie: 
„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota – Centrum”


Długość nowobudowanej sieci kanalizacyjnej:

 •      sieć grawitacyjna Ø315-150: ok. 7,9 km,
 •      rurociągi tłoczne Ø110, Ø90: ok. 1,7 km,

razem: ok. 9,6 km

 • sieciowe pompownie ścieków: 3 szt,
 • przyłącza kanalizacyjne: ok. 146 szt (ok. 2,2 km).

 

mapa 1

 

Lokalizacja zadania:

 • Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ulicach: Rolników, Długa, Łąbędzia, Młynarska, Wypoczynkowa, Leszczynowa, Wapienicka, Olejaka, Woleńska, Wolna, Dworska, Bielska, Bronowska, Zabrzeska, Śródrzeczna, Nadrzeczna, Zawodzie.
 • Budowa kanalizacji tłocznej w ulicach: Zabrzeska, Rolników, Dworska, Bielska, Czechowicka.
 • Budowa pompowni ścieków ( 3 kpl.) przy ulicach: Zabrzeska, Rolników i Bielska.

  Perspektywa:

W 2 etapie przedsięwzięcia planuje się skanalizowanie pozostałej części terenu stołectwa Ligota w rejonie ulic Śródrzecznej i Nadrzecznej, a także sołectwa Bronów.

 

 

Rys. 1

 

mapa 2

 

 

Rys. 2

 

mapa 3

 

 

Rys.3

 

mapa 4

 

 

Rys. 4

 

mapa 5

Lokalizacja pompowni ścieków

mapa 6

 

Finansowanie

Przyrzeczenie w formie promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego 40 % kosztów inwestycji stanowić będzie bezzwrotna forma dotacji, natomiast 60 % pożyczka dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej.
Bezzwrotna forma dotacji w wysokości 40 % obejmować będzie zarówno budowę sieci kanalizacyjnej  jak i indywidualnych przyłączy. 

 

Terminarz

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 30.08.2018 r.
Przewidywany termin realizacji inwestycji: 30.08.2020 r.

 

 

 

 

Projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”
Kontrakt III
Budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg

 

 

Zakres rzeczowy Kontraktu III obejmuje budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg

Podzadanie 12 obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota i Bronów w ulicach Graniczna, Złocista

Podzadanie 14 obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Ligocie w ulicach: Żabiej, Rakowej, Bory, Koło, Ligocka

 

 

Zakres rzeczowy zadania:

Długość nowobudowanej sieci kanalizacyjnej:

 •      sieć grawitacyjna Ø200-160:  ok. 3,6 km,
 •      rurociągi tłoczne Ø90: ok. 1,2 km,

razem: ok. 4,8km

 • sieciowe pompownie ścieków: 3 szt,
 • przykanaliki: ok. 108 szt.

 

mapa 7

 

Lokalizacja zadania:

 • Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ulicach: Żabia, Rakowa, Ligocka, Bory, Koło, Zaciszna, Złocista, ks. Kunza, Graniczna.
 • Budowa kanalizacji tłocznej w ulicach: Żabia, Bory, Koło, Mała, Zaciszna.
 • Budowa pompowni ścieków ( 3 kpl.) przy ulicach: Rakowa, Koło, Zaciszna.

Koncepcja kanalizacji sanitarnej w Ligocie Kontrakt III Podzadanie 12

 

Rys. 1b Rys. 2b 
 mapa 8  mapa 9

 

Koncepcja kanalizacji sanitarnej w Ligocie Kontrakt III Podzadanie 14

 

Rys. 3b Rys. 4b 
 mapa 10  mapa 11

Lokalizacja pompowni ścieków

mapa 12

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowanie pokryje 85 % kosztów, natomiast  pozostałe 15 %  stanowić będzie pożyczka  lub środki własne Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej.

 

Terminarz

 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 30.05.2019 r.
Przewidywany termin realizacji inwestycji: 30.06.2021 r.

Przedłużenie obowiązywania taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw oraz  zgodnie z treścią art.  9,  ust.1, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

W związku z powyższym taryfy:

 • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVII/279/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016r. na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
 • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica zatwierdzonej  Uchwałą Nr XXIV/353/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016r. na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,

mocą Ustawy obowiązują do dnia 9 czerwca 2018r. 

footerwave
Skip to content