Podpisanie umowy na zakup samochodu specjalistycznego dla potrzeb brygady kanalizacyjnej

W dniu 13 kwietnia 2018r.  została podpisana umowa na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu KAISER MORO ELEGANCE 2.0 dla potrzeb brygady kanalizacyjnej. Wykonawcą niniejszej umowy jest firma KanRo Ltd Sp. z o.o.z siedzibą w Fasty, Szosa Knyszyńska 89, 15-690 Białystok.

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zakup przedmiotowego samochodu jest dokonywanyw ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2, współfinansowanego ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1 868 370,00 PLN brutto.

 

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy ponadto udziela gwarancji oraz rękojmi na pojazd na okres 39 miesięcy.

Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie ZSTiL przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach

W ramach zadania został przebudowany odcinek napowietrznej sieci ciepłowniczej o średnicy 2XDN 150 i długości około 130 mb na sieć ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych o średnicy 2xDN 168,3/315 i długości 133 mb układanej bezpośrednio w gruncie.

 

Realizacja zadania wpłynęła na zmniejszenie strat przesyłu. Został również osiągnięty zaplanowany efekt ekologiczny tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2016 – 2017r.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 138 300,00 zł.Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 103 045,60 zł.

footerwave
Skip to content