Podpisanie Aneksu nr 1 do UoD

Dnia 18.09.2018r. został podpisany Aneks nr POIS.02.03.00-00-0250/16-01 do Umowy o dofinansowanie z dnia 09.03.2017r. Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice-etap2 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu POIiŚ 2014-2020.

Niniejszy Aneks został podpisany pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a – „Instytucją Wdrażającą” a Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2- „Beneficjentem”.

Na podstawie przedmiotowego Aneksu zmianie uległy następujące załączniki do Umowy o dofinansowanie tj.:

  • załącznik nr 3 tj. „Harmonogram Realizacji Projektu”,
  • załącznik nr 4 tj. „Harmonogram płatności”,
  • załącznik nr 7 tj. „Opis projektu”,
  • załącznik nr 12 tj. „Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu”
footerwave
Skip to content