Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach

W ramach inwestycji została przebudowana wysokoparametrowa kanałowej sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Zadanie było realizowane od grudnia 2016r. do listopada 2018r.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty zarówno efekt rzeczowy tj. sieć cieplna w rejonie ul. Traugutta i Dolnej jak i efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 145 000,00 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 121 437,00 zł.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.1 wraz z modernizacją dróg gminnych

Dnia 21 stycznia 2019 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.:„Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej  na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 1” realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” współfinansowanego ześrodków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum:

Hieronim Spiżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD”, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Goleszowska 15/24

Członek Konsorcjum:

„EKOTEXBUD 2” Sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cegielniana 61,

Członek Konsorcjum:

Katarzyna Bratek i Jerzy Bratek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: „INSTAL-BRATEK”S.C. Bratek Jerzy, Bratek Katarzyna, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 43-211 Piasek, ul. Magnolii 3.

Wykonawca został wyłoniony trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzili wspólnie: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

Zakres rzeczowy Umowy obejmuje sporządzenie projektów wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i jej modernizacją w obszarze Czechowic-Dziedzic Południowych w ramach dwóch podzadań tj.:

– sieci kanalizacyjnej w ulicach: Kamionka, Podlarysz, Krokusów, Chabrowa, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Przebiśniegów, Hiacyntów, Storczyków, Tulipanów, Orchidei, Agawy, Zawiła (do ul. Chmielnej), Zamkowa (od nr 61), Słowicza, Jaskółcza, Nowa, Sokola, Krucza, Lipowska, Pawia, Żurawia, Jaśminowa, Laurowa, Oliwna, Kręta, Wrzosowa, Chmielna, Terenowa, (sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 23,3 km i 8 szt. przepompowni),

– sieci wodociągowej w ulicach: Kamionka, Bukowa, Chabrowa, Podlarysz, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Zawiła, Zawiła-boczna, Tulipanów, Hiacyntów, Przebiśniegów, Terenowa, Krokusów, Lipowska, Kręta, Kręta (wzdłuż DK1), Orchidei, Jaskółcza, Żurawia, Krucza, Pawia, Słowicza (o długości około 10,5 km),

– modernizację dróg będących w Zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice o powierzchni około 1010,5 m2.

Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.

Zamawiającym dla zakresu zadań wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o.

Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbudów pod nawierzchnie asfaltowe w drogach będących w zarządzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

W związku z realizacją inwestycji planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie 1931 RLM.

 

Koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przedstawiająca szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia

 

Na mocy podpisanej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1)            złożenia do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;

2)            zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;

3)            zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy

Za prace wykonane w ramach przedmiotowej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 29 992 666,66 zł

footerwave
Skip to content