WSPARCIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej do kwoty 7mln zł celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta w realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice – Dziedzice – etap 2”.Środki pochodzą z krajowego programu priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, którego głównym celem jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Umowa pożyczki zawarta została pomiędzy przedstawicielami PIM Sp. z o.o., a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 28.02.2019r. i uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 08.03.2019r. Warunkiem podpisania umowy pożyczki było zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ, które miało miejsce w dniu 09.03.2017r.

Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z Harmonogramem realizacji Przedsięwzięcia i warunkami określonymi w Umowie o dofinansowanie, tj. zrealizować Przedsięwzięcie w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, osiągnąć wskazane w Umowie o dofinansowanie Efekty rzeczowe i Efekty ekologiczne Przedsięwzięcia, jak również zapewnić wymaganą w Umowie o dofinansowanie Trwałość Przedsięwzięcia.

 

Planowana wysokość pożyczki: do kwoty 7 mln zł, przy czym:

–        maksymalna kwota wypłaconych środków z Pożyczki nie może być wyższa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 36,25% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

–        kwota dofinansowania nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem 01.01.2014r.

 

Oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku.

Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki należne NFOŚiGW spłacane będą na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

Okres, na jaki udzielona została pożyczka – liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej: 01.04.2020–20.12.2034

Okres karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki: do 29.06.2023 r(jednak nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia)

 

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.10.2022

 

Wypłata transz pożyczki – w formie refundacji.

Dofinansowanie w formie pożyczki nie spełnia przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w konsekwencji nie stanowi pomocy publicznej.

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

footerwave
Skip to content