Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.3.2 i 3.3 wraz z modernizacją dróg gminnych

Dnia 23 maja 2019 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zostały podpisane dwie Umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 3.2 i Część 3.3” realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Wykonawcą przedmiotowych zadań zarówno dla Części 3.2 oraz Części 3.3 jest :

ZRIB Sp. z o.o. z siedzibą w 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6,

reprezentowana przez Zygmunt Seweryn – Prezes Zarządu

Wykonawca został wyłoniony trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzili wspólnie: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

 

Zakres rzeczowy Umów obejmuje sporządzenie projektów wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i jej modernizacją w obszarze Czechowic-Dziedzic Południowych dla:

części 3.2 (w ramach trzech podzadań 4, 5, 25) tj.:

– sieci kanalizacyjnej w ulicach: Spokojna, Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dożynkowa, Braterska, Sobótki, Ligocka, Chałupnicza, Szymanowskiego, Chopina. o szacowanej długości (w oparciu o Koncepcję) około 4,4 km wraz z 3 szt. przepompowni ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni,

– sieci wodociągowej w ulicach: Dożynkowej i Ligockiej. Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie komory pomiarowej Ø 1200 mm bez wyposażenia (1 kpl.). Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów wodociągowych wynosi ok. 0,93 km,

– modernizację dróg będących w Zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice o powierzchni około 1602,4 m2 w ulicach Spokojna, Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dożynkowa, Braterska, Sobótki, Ligocka, Chałupnicza, Szymanowskiego, Chopina;

części 3.3 (w ramach czterech podzadań 8, 9, 27,28 ) tj.:

– sieci kanalizacyjnej w ulicach: Brzeziny, Podkępie, Zamkowa, Mazańcowicka, Kotulińskiego, Kopernika o szacowanej długości około 3,1 km wraz z 2 szt. przepompowni ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni.

– sieci wodociągowej w ulicach: Brzeziny, Kopernika, Mazańcowicka, Podkępie, Stawowa, Zamkowa). Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję wynosi ok. 2,19 km (zgodnie z PFU pkt. 1.1.2. oraz 1.4.5) wraz z odtworzeniem nawierzchni.

– modernizację dróg będących w Zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice o powierzchni około 458,5 m2 dróg w ulicach Brzeziny, Podkępie, Zamkowa, Mazańcowicka, Kotulińskiego, Kopernika.

W związku z realizacją inwestycji planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie 379 RLM dla części 3.2 oraz 336 RLM dla części 3.3.

 

Kliknij tutaj, aby wyświetlić koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej, przedstawiającą szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia.

 

Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.

Zamawiającym dla zakresu zadań wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o.

Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbudów pod nawierzchnie asfaltowe w drogach będących w zarządzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie PIM Sp. z o.o.

Terminy realizacji przedmiotowych umów:

  1. złożenia do właściwych organów wniosków
  2. zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umów;
  3. zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umów.

Za prace wykonane w ramach umowy na realizację „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 3.2

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 5 971 650,00 PLN brutto.

Za prace wykonane w ramach umowy na realizację „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 3.3

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 4 710 592,50 PLN brutto.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.3.1 wraz z modernizacją dróg gminnych

Dnia 16 maja 2019 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach miało miejsce podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.:„Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 3.1”realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” współfinansowanego ześrodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest KONSORCJUM FIRM:

 

Lider Konsorcjum:

Bogusław Majdak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Kręta 8,

 

Partner Konsorcjum:

AQUA-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku -Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Wincentego Witosa 118,

Wykonawca został wyłoniony trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzili wspólnie: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

Zakres rzeczowy Umowy obejmuje sporządzenie projektów wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i jej modernizacją w obszarze Czechowic-Dziedzic Południowych w ramach dwóch podzadań (podzadanie 3, 24) tj.:

– sieci kanalizacyjnejw ulicach: Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzębia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Włókiennicza, Brzozowa, Olszyna, Komorowicka, Bestwińska o szacowanej długości (w oparciu o Koncepcję) około 6,4 km wraz z 3 szt. przepompowni ścieków oraz odtworzeniem nawierzchni,

– sieci wodociągowejw ulicach: Brzozowa, Junacka, Klonowa, Komorowicka, Kwiecista, Olszyny, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Włókiennicza. Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów wodociągowych wynosi ok. 3,84 km

– modernizację drógbędących w Zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice o powierzchni około 1279,6 m2 przy ulicach Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzębia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Włókiennicza, Brzozowa, Olszyna.

Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.

Zamawiającym dla zakresu zadań wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o.

Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbudów pod nawierzchnie asfaltowe w drogach będących w zarządzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

W związku z realizacją inwestycji planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie 560 RLM.

 

Kliknij tutaj, aby wyświetlić koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przedstawiającą szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia.

 

 

Na mocy podpisanej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) złożenia do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;

2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;

3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Za prace wykonane w ramach przedmiotowej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 12 672 452,17 PLN.

footerwave
Skip to content