Komunikat dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Górnicza (rejon skrzyżowania z ul. Grabowicką) oraz ul. Legionów (numery parzyste od budynku nr 98 do budynku nr 124)

Przewidywany okres prowadzenia robót:

 • Górnicza od 26.05.2020r. do 28.05.2020r,
 • Legionów od 25.05.2020r.

Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami
Utrudnienia w ruchu drogowym: utrudniony przejazd ul. Górniczą, natomiast przy ul. Legionów prace będą prowadzone poza pasem drogowym, za posesjami i nie przewiduje się utrudnień przy dojeździe do posesji.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody

 

Dnia 14 maja 2020r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą Instal Cymorek Spółka Jawna Pierściec, ul. Graniczna 22, Skoczów, na wykonanie modernizacji systemu wodociągowego dla komory pomiarowej Mazańcowicka w ramach zadania pod nazwą:

,,Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody’’.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na  dostawy, usługi  i  roboty  budowlane  obowiązującego  w  Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka  z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Zajęczej w Ligocie od ul. Zawodzie i ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach bez łącznika z ul. Potoczną,
 • przebudowa sieci wodociągowej o dł. 797,5 mb
 • wymiana przyłączy stalowych na PE oraz przepięć w ilości 17szt. o dł. łącznej 175,5 mb
 1. Budowa na istniejącej sieci wodociągowej pompowni strefowej zasilającej system wodociągowy komory pomiarowej ,,Mazańcowicka’’ w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Zbijowskiej z instalacją elektryczną i automatyką oraz przepompowni wód odciekowych.

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

 • Etap 1- wykonanie wodociągu wraz z przyłączami, do dnia 03.2021 r.
 • Etap 2- wykonanie pompowni strefowej, do dnia 07.2021r.

 

Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie 590 400,00 zł brutto.

Rozpoczęcie robót budowlanych Kontrakt IV cz.1 – Czechowice-Dziedzice Południe

Rozpoczęły się kolejne prace budowlane prowadzone w ramach drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w naszej gminie.

Dnia 11.05.2020 r. miało miejsce protokolarne przekazanie placu budowy pozwalające na rozpoczęcie kolejnych robót budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice-etap 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Protokolarnego przekazania placu budowy dokonano dla Wykonawcy robót budowlanych realizowanych jako „Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic – Dziedzic Cz.1 Południe” Wykonawcą przedmiotowego zadania dla Części 1 tak jak i dla części Części 2 jest Konsorcjum firm w którego skład wchodzą:

Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD”, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Bielsko-Biała, ul. Goleszowska 15/24

Członek Konsorcjum:

„EKOTEXBUD 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cegielniana 61

Członek Konsorcjum:

„INSTAL-BRATEK” s.c., adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Piasek, ul. Magnolii 3.

W ramach K-IV cz.1 prace budowlane będą realizowane w podziale na niżej wymienione obiekty:

 • Obiekt 1.1 Rejon ulic: Lipowska, Krucza, Pawia, Zamkowa, Żurawia, Jaskółcza, Słowicza, Bażantów, Sokola, Nowa. Długość ok.7,1 km
 • Obiekt 1.2 Rejon ulic: Kamionka, Chabrowa, Różana, Podlarysz, Konwalii, Napierskiego, Fiołkowa, Krokusów, Przebiśniegów, Storczyków, Hiacyntów, Zawiłej, Orchidei, Tulipanów, Terenowej, Agawy. Długość ok.6,2 km
 • Obiekt 1.3 Rejon ulic: Lipowska, Oliwna, Chmiela, Kręta, Spółdzielcza, Jaśminowa, Cienista. Długość ok.4,6 km
 • Obiekt 1.4 Rejon ulic: Kręta, Zawiła, Laurowa. Długość ok.5,0 km
 • Obiekt 1.5 Rejon ulicy Krętej. Długość ok.0,7 km

Łączna planowana długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu IV to około 34 km

Numer telefonu kontaktowego do Wykonawcy robót kanalizacyjnych w sprawach związanych z realizacją prac Kontraktu IV 0-33 819 13 21.

 

Komunikat dla mieszkańców Ligoty

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Ligota – droga boczna od ul. Ligockiej

Przewidywany okres prowadzenia robót: Od 14.05.2020

Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami:
Utrudnienia w ruchu drogowym: – utrudniony dojazd do posesji przy ul. Ligockiej ( droga boczna ) nr 106A do 118

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

Zmiany w sposobie rozliczeń wodomierzy podliczników

Informacja dla odbiorców PIM Sp. z o.o., rozliczających ścieki z uwzględnieniem wskazań licznika wody
bezpowrotnie zużytej dla miasta Czechowice-Dziedzice z wyłączeniem odbiorców sołectw: Ligota, Zabrzeg  i Bronów

Szanowni Klienci!

Informujemy, że od 1 maja 2020 r. PIM Sp. z o.o. wprowadza zmiany w sposobie rozliczeń wodomierzy służących
do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, głównie w zakresie sposobu dokonywania odczytów stanu.

Przedsiębiorstwo będzie dokonywało rozliczenia za dostawę wody bezpowrotnie zużytej na podstawie podawanych przez Klienta wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik.

Prosimy o podawanie odczytów bieżących, do końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie zużytej.  Podany odczyt będzie podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w danym okresie rozliczeniowym. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników
nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione
w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone w kolejnym okresie obrachunkowym.

Podanie odczytu może być dokonane poprzez:

 • wypełnienie formularza na stronie internetowej PIM – zakładka Dla Klienta / Podaj stan wodomierza/ Wodomierz     wody bezpowrotnie zużytej/,
 • e-mailowo na adres sprzedaz@pim.czechowice-dziedzice.pl
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 32 215 43 40 wew.141-143
 • osobiście w Dziale Sprzedaży i Umów.

 

W przypadku niepodawania wskazań podlicznika, przyjmowany będzie stan zużycia „0”, a rozliczenie bezpowrotnie zużytej wody zostanie dokonane kompleksowo za okres roczny po odczycie kontrolnym pracownika PIM, w najbliższym po odczycie okresie rozliczeniowym.

Wodomierze na bezpowrotnie zużytą wodę będą odczytywane przez PIM tylko kontrolnie, jeden raz w roku kalendarzowym. Dokonane odczyty zostaną zweryfikowane z aktualnym stanem podanym przez Klienta indywidulanie i ewentualne różnice rozliczone zostaną z najbliższą wystawioną fakturą za odprowadzone ścieki.

Informujemy również, że istnieje możliwość dokonywania odczytów podliczników przez PIM, ale tylko w systemie radiowym. Koniecznym jest wówczas wyposażenie punktów poboru w odpowiednie nakładki radiowe, których warunki techniczne określi PIM. Koszt zakupu, montażu, utrzymania i legalizacji oprzyrządowania ponosi Klient.

Szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać w Dziale Technicznej Obsługi Klienta.

(tel. 32 215 43 40 wew. 150, 151, 152; email: techniczny@pim.czechowice-dziedzice.pl)

 

Proponujemy skorzystanie z naszego Systemu Powiadamiania. Wówczas, przed planowanym wystawieniem faktury za ścieki, będziemy wysyłać przypominająco sms o podanie odczytu podlicznika. W tym celu zachęcamy Państwa
do wypełnienia wniosku Zgoda-przesyłanie powiadomień (IK-04) dostępnego na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – (dotyczy klientów nie posiadających tej usługi).

Jednocześnie przypominamy:

 1. Wskazania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody stanowią podstawę do rozliczeń tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę oraz ważną cechę legalizacyjną.
 2. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez podlicznik nastąpi
  w szczególności w przypadku:
 • stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
 • uszkodzenia wodomierza, modułu radiowego, plomb lub cech legalizacyjnych,
 • dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej,
 • upływu okresu cechy legalizacyjnej i braku ponownej legalizacji.
footerwave
Skip to content