NOWE TARYFY ZA WODĘ i ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (dla Gminy Czechowice-Dziedzice)

Informujemy, iż decyzją nr GL.RZT.70.56.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2021-2024.

Najistotniejszą zmianą są stawki opłat abonamentowych dla klientów, którzy otrzymują faktury w formie papierowej, dlatego zachęcamy do skorzystania z usługi e-faktura.

Więcej informacji znajduje się na https://pim-czdz.pl/strefa-klienta/e-faktura/

Nowe stawki za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowe obowiązywać będą od 22 maja 2021 r.

 

Treść decyzji i Taryfy dostępna jest na stronie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-56-2021.html

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie

Dnia 18 maja 2021r. nasze Przedsiębiorstwo podpisało umowę z Firmą Usługową Dominik Kawalerek  z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, na wykonanie zadania pn.:

„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota – Centrum – wykonanie odcinka kanału tłocznego od studni St3 do studni Sr1 oraz kanału grawitacyjnego od studni Sr1 do studni S1 wzdłuż ul. Zabrzeskiej”.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na  dostawy, usługi  i  roboty  budowlane  obowiązującego  w  Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka  z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi tj. ubezpieczenie koryta cieku Stare Rzeczysko.

Parametry sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do wykonania:

  • Długość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej – 5,0 m;
  • Długość projektowanych rurociągów tłocznych – 834,0 m;
  • Studnia rozprężna – 1 szt.;
  • Studnia odpowietrzająca – 3 szt.;
  • Studnia odwadniająca – 2 szt.

 

Termin realizacji zamówienia wynosi 6 m-cy od dnia podpisania umowy. 

Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie 221 620,59 zł brutto.

Trwają prace przy budowie nowej hydroforni

Celem budowy hydroforni podnoszącej ciśnienie wody w dzielnicy Podraj w Czechowicach-Dziedzicach jest:
? zapewnienie ciągłości dostaw wody
? zapewnienie ciśnienia wody we właściwych parametrach
? zapewnienie wody dla nowobudowanych budynków mieszkalnych
 
Hydrofornia wyposażona zostanie w urządzenia umożliwiające zdalne sterowanie jej pracą ?
 
Na ten moment prace są już bardzo zaawansowane:
? zabudowano cały zbiornik podziemny,
? zabudowano pełną armaturę łącznie z pompami
? wykonano obejście w formie by-passa, które służy do przeprowadzania okresowych przeglądów i prac remontowych.
 
??Przewidywany okres zakończenia inwestycji to III kwartał 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ roku
 

NOWE TARYFY ZA WODĘ (dla Gminy Jasienica)

Informujemy, iż decyzją nr GL.RZT.70.57.2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jasienica na lata 2021-2024.

Najistotniejszą zmianą są stawki opłat abonamentowych dla klientów, którzy otrzymują faktury w formie papierowej, dlatego zachęcamy do skorzystania z usługi e-faktura.

Więcej informacji znajduje się na https://pim-czdz.pl/strefa-klienta/e-faktura/

Nowe stawki za dostarczaną wodę oraz opłaty abonamentowe obowiązywać będą od 07 maja 2021 r.

 

Treść decyzji i Taryfy dostępna jest na stronie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-57-2021.html

footerwave
Skip to content