Zakończenie inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody”

W ramach inwestycji prowadzonej przez  Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., została przebudowana stalowa sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Zajęczej w Ligocie od ul. Zawodzie i ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach oraz wybudowana pompownia strefowa zasilająca system wodociągowy komory pomiarowej ,,Mazańcowicka’’ w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zbijowskiej.

Zadanie było realizowane od maja 2020 r. do czerwca 2021r.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt ekologiczny polegający na wzroście liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz dostawie wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  oraz efekt rzeczowy  polegający na wybudowaniu: 973 mb sieci wodociągowej, 17 sztuk przyłączy/przepięć, 1 pompowni strefowej.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do zapewnienia mieszkańcom wody przeznaczonej do spożycia o właściwym ciśnieniu oraz do wyeliminowania awarii na sieci wodociągowej i przyłączach wody w tym rejonie.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 526 100,00 zł netto. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 359 707,25 zł.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW: Czechowice-Dziedzice – ul. Zamkowa

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Zamkowa

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 26.11.2021r.   od godz.7.00 do 15.00

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

Czechowice Dziedzice, ul. Zamkowa (od budynku nr 19 do budynku nr 58)

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– brak przejazdu

– brak dojazdu do posesji

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

UWAGA: przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje,

że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody

w Ligocie  na obszarze Miliardowic i Nowego  Światu.

dnia 23.11.2021 roku w godzinach od 1000 do 1400.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie – zadanie obejmujące 87 ulic. Stan zaawansowania prac.

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice realizowana jest duża inwestycja służąca dalszej poprawie gospodarki wodno-ściekowej. Realizacja projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” polega na budowie sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji sieci wodociągowej. Z uwagi na szeroki zakres przewidzianych do wykonania robót, inwestorami całego przedsięwzięcia są: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. – w zakresie sieci kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. – w zakresie sieci wodociągowych oraz Gmina Czechowice-Dziedzice – w zakresie polepszenia standardu odtwarzanych dróg.

Inwestorzy dokładają wszelkich starań aby roboty budowlane przebiegały sprawnie i były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców gminy. Niestety, w wielu miejscach, zwłaszcza w południowej części gminy, mamy do czynienia ze znacznymi opóźnieniami w realizacji harmonogramu prowadzonych prac. Jak to bywa przy tego typu inwestycjach –  obejmujących bardzo szeroki zakres różnorodnych prac – nie udało się bowiem uniknąć komplikacji (np. niezinwentaryzowane sieci i urządzenia podziemne), które miały wpływ na dotrzymanie terminów przez wykonawców poszczególnych kontraktów. Realizacja projektu przypadła ponadto na okres pandemii COVID-19, co wpłynęło na absencję pracowników, a w konsekwencji terminowość wykonywania prac przez poszczególnych wykonawców, którzy uzyskali podstawę prawną do wystąpienia o zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy.

Niemniej jednak, pomimo wspomnianych trudności, prace są dalece zaawansowane. Poniżej przedstawiamy obecny stan wykonania zakresu rzeczowego oraz finansowego przedsięwzięcia.   

  1. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Malczewskiego, Bajeczna, Wyspiańskiego, Szkolna, Michałowicza, Łagodna, Gałczyńskiego, Ligonia, Polna, Topolowa, Węglowa, gdzie wykonawcą było konsorcjum firm z liderem Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „AKRO” Bogusław Majdak i Partnerem AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.  

 

Zakończono roboty budowlano-montażowe, instalacyjne i odtworzeniowe, wykonując ok. 3,5 km sieci wodociągowej i rozliczono płacąc wykonawcy kwotę 2 576 646,00 zł netto.  Wykonanie zakresu rzeczowego i finansowego stanowi 100%.

 

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Lipowska, Żurawia, Bażantów, Bukowa, Cicha, Cichy Kącik, Cienista, Partyzantów, Pawia, Spółdzielcza, Zamkowa (wewnętrzna). Wykonawcą jest konsorcjum firm z Liderem  Ekotexbud 2 Sp. z o.o. oraz Partnerami Instal-Bratek s.c., PUBI i BHP „SPIŻBUD” Hieronim Spiżewski.

 

Trwają prace odtworzeniowe w rejonie ulic: Cichej, Cienistej, Partyzantów, Zamkowej. Na dzień dzisiejszy wykonano ok. 10 km sieci kanalizacyjnej, tj. ok. 98 % zaprojektowanej i rozliczono płacąc wykonawcy kwotę 5 426 971,63 zł netto, tj. ok. 62% wartości umowy PIM. Ponadto wykonano ok. 3,3 km sieci wodociągowej tj. ok. 95% zaprojektowanej i rozliczono płacąc wykonawcy 1 401 850,86zł netto, tj. ok. 60% wartości umowy PWiK. Termin zakończenia wszelkich prac i rozliczenie umowy z Wykonawcą  to 31.01.2022 r.

 

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Kamionka, Bukowa, Chabrowa, Podlarysz, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Zawiła, Zawiła-boczna, Tulipanów, Hiacyntów, Przebiśniegów, Terenowa, Krokusów, Lipowska, Kręta, Kręta (wzdłuż DK1), Orchidei, Jaskółcza, Żurawia, Krucza, Pawia, Słowicza. Wykonawcą jest konsorcjum firm z Liderem Ekotexbud 2 Sp. z o.o. oraz Partnerami Instal-Bratek s.c., PUBI i BHP „SPIŻBUD” Hieronim Spiżewski.

 

Trwają prace budowlane (sieć kanalizacyjna) w rejonie ulic: Różanej, Konwalii, Krętej, Zawiłej, Lipowskiej, Lipowskiej bocznej, Pawiej, Oliwnej, Kruczej, a dla sieci wodociągowej w rejonie ulic: Napierskiego, Podlarysz, Chabrowej, Fiołkowej, Słowiczej i Jaskółczej. Na dzień dzisiejszy wykonano ok. 12,4 km sieci kanalizacyjnej, tj. ok. 52 % zakresu oraz ok. 5,8 km sieci wodociągowej, tj. ok. 51% zakresu. W ramach płatności na rzecz wykonawcy rozliczono i zapłacono 6 444 135,61 zł netto, tj. ok. 34 % wartości umowy PIM oraz 1 447 881,28 zł netto, tj. ok. 26% wartości umowy PWIK. W związku z okolicznościami wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 i udokumentowanym wnioskiem wykonawcy o zmianę terminu realizacji umowy podpisano aneks do umowy, na mocy którego pierwotny termin zakończenia umowy z 21.02.2022 r. przesunięto na 25.08.2022 r.

 

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Brzozowa, Junacka, Klonowa, Komorowicka, Kwiecista, Olszyny, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Włókiennicza, gdzie wykonawcą  jest konsorcjum firm z liderem Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „AKRO” Bogusław Majdak  i Partnerem AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Włókiennicza – PRZED ul. Włókiennicza – PO
 
ul. Kwiecista – PRZED ul. Kwiecista – PO

Zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wykonano ok. 6,4 km sieci kanalizacyjnej i ok. 3,8 sieci wodociągowej, co stanowi 100 % wykonania zakresu realizacji umowy z wykonawcą w tym zakresie. Trwają prace porządkowe oraz związane z zakończeniem odtworzenia nawierzchni w ulicach: Rzeczna, Robotnicza, Klonowa, Junacka i Komorowicka. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za przedstawione do rozliczenia roboty, tj. 3 181 554,4 netto, tj. ok. 52% wartości umowy PIM oraz 1 577 284,38zł netto, tj. ok. 65% wartości umowy PWIK. W związku z napotkaniem obiektywnych przeszkód w realizacji umowy, wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy o około 140 dni  w stosunku do pierwotnego terminu zakończenia umowy przypadającego na dzień 16.10.2021 r., zatem najprawdopodobniej zakończenie robót przypadnie na przełomie 2021 i 2022 r. (wniosek jest w trakcie weryfikacji).

 

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Dożynkowa, Ligocka, Brzeziny, Kopernika, Mazańcowicka, Podkępie, Stawowa, Zamkowa, gdzie Wykonawcą jest firma ZRIB Sp. z o.o.

W ul. Dożynkowej i Ligockiej zrealizowano budowę ok. 0,9 km sieci wodociągowej, a w pozostałym zakresie ulic ok.1,2 km, co stanowi ok. 54% zakresu na łączną kwotę 261 152,87 zł, tj. 16 %  wartości umów z PWIK. W rejonie ul. Spokojnej, Dożynkowej, Braterskiej, Brzeziny i Kotulińskiego wykonano łącznie ok. 4,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi 57 % realizacji umów i rozliczono 2 248 168 zł  netto, tj. 34.% wartości umów z PIM. Termin podpisanych umów z wykonawcą, po ich aneksowaniu w związku z udokumentowanym i potwierdzonym wpływem COVID-19 na realizację umów, upływa w dniu  19.12.2021 r., jednakże stan zaawansowania robót i tempo ich realizacji jest nadal niezadawalające. Na wezwanie inwestorów w sierpniu br. wykonawca przygotował i przedstawił harmonogram naprawczy, którego niestety nie realizuje. Wszystko wskazuje na to, że roboty będą kontynuowane poza terminem umownym, a zatem jeszcze w 2022 r.

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Legionów, Górnicza, Wierzbowa oraz Grabowiec w Czechowicach-Dziedzicach; Południowa i Nadwiślańska w Zabrzegu, Graniczna, Złocista, Rakowa, Żabia, Ligocka (boczna), Bory oraz Koło w Ligocie, a także Graniczna w Bronowie, Ochodzka (skrzyżowanie) w Ligocie, gdzie wykonawcą jest konsorcjum firm z Liderem: Hydro-Instal Zakład Instalacji Sanitarnych Homa Homa Spółka Jawna oraz Partner: „Instal” Cymorek Sp. J.

 

ul. Bory – PRZED ul. Bory – PO

 

ul. Nadwiślańska – PRZED ul. Nadwiślańska – PO

 

W terminie umownym zakończono roboty i uzyskano zezwolenia na użytkowanie sieci w rejonie ulic: Legionów, Górniczej, Wierzbowej, Granicznej i Złocistej oraz złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Łącznie wykonano 10,5 km sieci kanalizacyjnej (100 % zakresu rzeczowego)i rozliczono 7 706 713,88 zł, co stanowi 81 % wartości określonej w umowie z wykonawcą.

 

***

 

W ramach realizacji drugiego etapu regulacji gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice powstaje w sumie ok. 59 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 25 km zmodernizowanej sieci wodociągowej. Przyczyni się to do osiągnięcia głównego celu projektu, jakim jest zwiększenie liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i osiągnięcie prawie 100 % skanalizowania obszaru tzw. Aglomeracji Czechowice-Dziedzice (obszar o gęstości zaludnienia uzasadniającej budowę sieci kanalizacji sanitarnej).

 

Zakres robót odtworzeniowych nawierzchni dróg, związany z wcześniejszą budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych obejmie aż 87 ulic! W zakresie robót odtworzeniowych prowadzone są aktualnie prace na ulicach: Cichej, Cienistej, Bukowej, Partyzantów, Zamkowej, Wierzbowej, Komorowickiej, Junackiej, Olszyny.

Należy zaznaczyć, że proces odtwarzania nawierzchni jest wieloetapowy, przy czym podstawowy zakres robót drogowych, wykonywanych w ramach odtworzenia nawierzchni dróg, to: roboty ziemne, warstwy podbudów oraz nawierzchnia. Dodatkowo, na niektórych drogach, zaprojektowane zostało wykonanie krawężników, lub oporników betonowych. Na wszystkich drogach wykonywane są pobocza, wykonywane jest dostosowanie istniejących zjazdów do nowej nawierzchni, jak również regulacja, lub wymiana istniejących urządzeń (włazy, wpusty, korytka, skrzynki itp.). Należy pamiętać, że tempo wykonywania robót drogowych, do których można przystąpić dopiero po zakończeniu i odbiorach wybudowanych sieci (kanalizacja, wodociąg), jest też ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych.

W zakresie odbudowy konstrukcji drogowych, bardzo istotna jest poprawa ich nośności. Na wielu odcinkach dróg powoduje to konieczność zabudowy dodatkowych warstw konstrukcyjnych, co docelowo pozytywnie wpłynie na trwałość wykonanych prac, jednak skutkuje wydłużeniem czasu potrzebnego do ich wykonania. Firmy drogowe napotykają także na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanych na mapach sieci kolidujących z wykonywanymi robotami. Często też stan techniczny urządzeń zabudowanych w drogach jest zły i wymaga dodatkowych nakładów pracy, związanych z remontem lub wymianą tych elementów. 

Inwestorzy – miejskie spółki oraz gmina – dokładają wszelkich starań, by powstałe z opisanych powyżej przyczyn opóźnienia, w jak najmniejszym stopniu dotykały mieszkańców objętych pracami terenów. W tym celu odbywają się regularne spotkania z wykonawcami. Inwestorzy naciskają, aby na tych ulicach, na których prace budowalne już się zakończyły, możliwie szybko wykonane zostały prace odtworzeniowe nawierzchni. Wykonawcy deklarują, że prace związane z asfaltowaniem będą prowadzone tak długo jak pozwolą na to warunki atmosferyczne. Zaś tam, gdzie nakładek asfaltowych przed zimą wykonać się nie uda, prace odtworzeniowe mają zostać doprowadzone do stanu zaawansowania, który pozwoli na odśnieżanie dróg i bezpieczny dojazd do posesji w warunkach zimowych.

Pełna i aktualizowana na bieżąco informacja na temat stanu zaawansowania prac na poszczególnych ulicach, wraz z nowymi, planowanymi terminami realizacji umów, znajduje się na stronie PIM: https://pim-czdz.pl/inwestycje/regulacja-gospodarki-wodno-sciekowej-w-gminie-czechowice-dziedzice-etap-2/budowa-kanalizacji-etap2/

INFORMACJA: UZGODNIENIA TERENOWE DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Informujemy, że od dnia 22.11.2021 r. rozpoczynamy kolejny etap uzgodnień terenowych związanych z przyłączeniem się do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W listopadzie uzgodnienia te będą prowadzone u mieszkańców ul. Cichej w Czechowicach-Dziedzicach

footerwave
Skip to content