UWAGA: przerwa w dostawie wody – Ligota ul. Pod lasem

UWAGA: przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje,

że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w Ligocie przy ul. Pod Lasem

dnia 30.01.2023 roku w godzinach od 900 do 1300.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Projekt kanalizacyjny w liczbach. Co już wykonano, a co jeszcze trzeba dokończyć?

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2- projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt kanalizacyjny w liczbach. Co już wykonano, a co jeszcze trzeba dokończyć?

W części naszego miasta trwają prace związane z dalszą rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją istniejących sieci wodociągowych. . Zakres projektu realizowanego wspólnie przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Gminę Czechowice-Dziedzice obejmuje wybudowanie 51,30 km sieci kanalizacyjnej, 24,80 km sieci wodociągowej oraz wykonanie odtworzeni na wielu ulicach naszej gminy. W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych ok. 1 500 budynków.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach współfinasowanego ze środków unijnych projektu to suma wielu, powiązanych ze sobą zadań: budowlanych (kanalizacja), modernizacyjnych (wodociągi) i odtworzeniowych (drogi), wykonywanych w trudnym, zurbanizowanym, zamieszkałym terenie, co wymaga stałego utrzymania dostępu i dojazdu do posesji oraz dostaw wody z istniejących wodociągów. Zakres koniecznych prac odtworzeniowych nawierzchni dróg jest bardzo duży i dotyczy w sumie 87 ulic.

Koordynacja tych wszystkich działań nie jest łatwa. W terminowej realizacji kontraktów wystąpiło wiele przeszkód, które należało uwzględnić przy wydłużeniu terminów końcowych kontraktów. Pierwszym dużym problemem było ujawnienie w trakcie prac budowlanych prawie 250 niezgłoszonych i niezinwentaryzowane na planach sieci i urządzeń podziemnych. Innym problemem stanowiącym o przesunięcie terminu zakończenia umowy jest opóźnienie w wykonaniu przez operatora przyłączy energetycznych. Ogromnie istotnym dla terminu realizacji kontraktów było to, że realizacja projektu przypadła na okres trwania pandemii wirusa SARS-COV-2. Wykonawcy prac budowlanych, podobnie jak i w wielu innych przedsiębiorstwach, musieli się zmierzyć z bardzo wysoką absencję chorobową pracowników na budowie. Sytuacja ta w swojej konsekwencji miała decydujący wpływ na terminowość wykonywania prac przez poszczególnych wykonawców. Zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii przepisami tzw. specustawy covidowej na wnioski wykonawców o wydłużenie terminów umów do zamawiających (PIM, PWiK i Gmina) po przeanalizowaniu ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami musiały zostać zaakceptowane. Na to nałożyła się dodatkowo inflacja oraz wojna na Ukrainie i wynikający z nich znaczny wzrost cen materiałów wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie, co z kolei, w niektórych wypadkach, skutkowało koniecznością bardzo głębokiej analizy pod kątem możliwej zmiany wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnych okoliczności o którą wnioskowali wykonawcy.

To wszystko razem sprawiło, że nie wszystkie z przewidzianych w harmonogramach poszczególnych kontraktów zadań udało się zrealizować w terminie, a problem ten dotyczy zwłaszcza wykonania zamykających prace nowych nakładek asfaltowych. Mimo obiektywnych trudności udało się jednak wykonać bardzo dużo.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. do tej pory podłączyło ok. 465 budynków w ramach dotacji z Gminy Czechowice-Dziedzice, natomiast ok. 78 budynków zostało podłączone własnym staraniem właścicieli nieruchomości.

W pierwszej kolejności podłączone zostały budynki na terenach:

– Bronowa (ul. Graniczna, Kunza), Ligoty (ul. Graniczna, Złocista, Zaciszna, Bory, Koło, Ligocka, Rakowa, Żabia, Ochodzka),

– Zabrzega (ul. Nadwiślańska, Południowa),

– Czechowic-Dziedzic (ul. Legionów, Górnicza, Wierzbowa, Grabowiec, Cienista, Cicha, Partyzantów, Zamkowa, Bukowa, Lipowska, Cichy Kącik, Pawia, Żurawia, Klonowa, Brzozowa, Rzeczna, Krupnicza, Podwale, Robotnicza, Olszyny, Jastrzębia, Kwiecista, Włókiennicza, Junacka, Rolna, Komorowicka, Spokojna, Chałupnicza, Braterska, Dożynkowa, Stawowa, Wiankowa, Szymanowskiego, Sobótki).

 

Zwiększenie liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej o 1725 osób przełożyło się na ilość dopływających na oczyszczalnię ścieków – jest to wzrost o ok. 4 tys.m3 miesięcznie.

 

Podsumowanie realizacji prac związanych z robotami budowlanymi i odtworzeniem nawierzchni na poszczególnych Kontraktach wygląda następująco:

 

  • Kontrakt III – „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg Cz. 1 i Cz. 3” wszelkie prace związane z robotami budowlanymi i odtworzeniem nawierzchni zostały zakończone i odebrane.

 

  • Kontrakt III – „Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ część 2 ” wszelkie prace związane z robotami wodociągowymi oraz odtworzeniem nawierzchni zostały zakończone i odebrane.

 

  • Kontrakt IV – „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 2”. W ramach tego kontraktu dotyczącego ulic: Zamkowa (od Cichy kącik do nr 59), Partyzantów, Cicha, Budowa, Cienista, Cichy Kącik, Bażantów, Pawia i Spółdzielcza – wszelkie prace związane z robotami budowlanymi (zarówno w zakresie kanalizacji i wodociągów) oraz odtworzeniem nawierzchni zostały zakończone i odebrane.

 

  • Kontrakt IV – „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 3.2”. W ramach tego Kontraktu dotyczącego ulic: Spokojna, Braterska, Chałupnicza, Dożynkowa, Chopina, Marzanny, Sobótki, Wiankowa, Szymanowskiego, wszelkie prace związane z robotami kanalizacyjnymi i wodociągowymi oraz odtworzeniem nawierzchni zostały zakończone i odebrane.

 

Każdy kontrakt, który został zakończony podlega okresowi gwarancji, który trwa 5 lat w tym czasie wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania tzw. przeglądów gwarancyjnych, które odbywają się co 6 miesięcy. W tym okresie są naprawiane wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji.

 

  • Kontrakt IV – „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 1”. W ramach tego Kontraktu dotyczącego ulic: Kamionka, Podlarysz, Krokusów, Chabrowa, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Przebiśniegów, Hiacyntów, Storczyków, Tulipanów Orchidei, Agawy, Zawiła (do Chmielnej), Zamkowa (od nr 61), Słowicza, Jaskółcza, Nowa, Sokola, Krucza, Lipowska, Pawia, Żurawia, Jaśminowa, Laurowa, Oliwna, Kręta, Wrzosowa, Chmielna, Terenowa – wszystkie odcinki sieci i sięgaczy kanalizacyjnych zostały już wykonane. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem pompowni ścieków – 5 obiektów (wyposażenia ich w armaturę oraz pompy, a także zagospodarowanie terenu). Prace trwają nieprzerwanie. Wykonawca częściowo wykonał odtworzenia nawierzchni dróg. Jednakże trudności w zakresie uzgodnienia zapisów umowy podwykonawczej na zakres drogowy przyczyniło się do przedłużenia prac z zakresu robót odtworzeniowych nawierzchni dróg. Niestety, ale zakres prac odtworzeniowych przesunął się na okres jesienno-zimowy i stanowi bardzo dużą uciążliwość dla mieszkańców.  

 

  • Kontrakt IV – „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 3.3”

W związku ze znacznymi opóźnieniami i zaniechaniami wykonawcy w realizacji umowy Zamawiający odstąpili od umowy z wykonawcą kontraktu. Firma realizująca kontrakt mimo wielu starań ze strony zamawiających nie podołała wyzwaniu jakie stanowiła budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Zamawiający podjęli trudną, ale konieczną decyzję o zerwaniu umowy. Tym samym ulice Brzeziny, Podkępie i Stawowa będą odtworzone zostaną niezależnie od nowego przetargu z własnych środków zamawiających.

Na ulicy Brzeziny od nowej przepompowni ścieków aż po skrzyżowanie z ulicą Stawową wykonano już odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Zakres budowy sieci kanalizacyjnej w ulicach Kopernika, Kotulińskiego, Zamkowa, Mazańcowicka będzie realizowany przez nowo wyłonionego wykonawcę. Proces ten jest wieloetapowy. W związku z powyższym przeprowadzono inwentaryzację, na odcinkach które zostały wykonane i przygotowano nowy opis przedmiotu zamówienia. Obecnie realizowana jest procedura przetargowa. Zakres prac dla nowo wyłonionego wykonawcy będzie polegał na dokończeniu budowy sieci kanalizacyjnej w wyżej wymienionych ulicach oraz uzbrojeniu i zagospodarowaniu terenu pompowni, zlokalizowanej przy ul. Mazańcowickiej.

Jak widać przy tego typu inwestycjach, obejmujących szeroki zakres różnorodnych prac, nie udało się uniknąć komplikacji, niemniej jednak zamawiający – gmina oraz dwie spółki – podejmują wspólnie wszelkie działania zmierzające do tego, aby jak najszybciej zostały zakończone i odebrane wszystkie prace związane z robotami budowlanymi oraz odtworzeniem nawierzchni dróg.

Na koniec należy też jeszcze raz przypomnieć, że w dobiegającym do końca, choć nie bez przeszkód, drugim etapie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, aby możliwie najlepiej wykorzystać unijne środki i przy tej okazji wyremontować całość nawierzchni drogowych w Gminie Czechowice-Dziedzice, prawdopodobnie jako jedynej w kraju, podpisano niełatwe porozumienie pomiędzy trzema podmiotami: Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej, które buduje kanalizację sanitarną, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, modernizującym sieć wodociągową i Gminą Czechowice-Dziedzice, która dopłaca do budowy nawierzchni tych części i odcinków ulic, gdzie nie jest budowana kanalizacja.

***

Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice – Dziedzice – etap 2” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet II, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

9 marca 2017 r. została podpisana Umowa o Dofinasowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę ok. 53,7 mln zł. Całkowita planowana wartość Projektu wynosi ok. 106,3 mln zł. Podpisanie przedmiotowej umowy zainicjowało proces wyboru wykonawców robót budowlanych w trybie przetargów nieograniczonych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowania przetargowe przeprowadzili wspólnie: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

Po wyłonieniu wykonawców w 2019 r. zostały rozpoczęte prace budowlane na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w ramach inwestycji „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej wykorzystało 70% dofinansowania w zakresie sieci kanalizacyjnej na rzecz budowy, natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 67% dofinansowania. Dzięki dofinansowaniu możliwa była budowa infrastruktury sieci kanalizacyjnej w gminie Czechowice-Dziedzice oraz modernizacja wybranych odcinków sieci wodociągowej, co jest istotne dla bezpieczeństwa i niezawodności sieci.

 

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach w ruchu w rejonie ulic Kruczej, Pawiej, Żurawiej, Nowej, Kamionki, Napierskiego, Oliwnej, Krętej, Krokusów, Hiacyntów, Przebiśniegów.

W związku z planowanymi pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni ulic Kruczej, Pawiej, Żurawiej, Nowej, Kamionki, Napierskiego, Oliwnej, Krętej, Krokusów, Hiacyntów, Przebiśniegów po pracach kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych w ramach Kontraktu IV „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 1”, informujemy że od 16.01 – na w/w ulicach występować będą utrudnienia w ruchu.

Ulice Żurawia, Nowa, Kamionki, Napierskiego, Oliwna w ciągu dnia będą nieprzejezdne lub częściowo nieprzejezdne ze względu na technologię prowadzenia robót – termin realizacji prac zależny będzie jednak od warunków atmosferycznych.

Podczas prowadzenia prac brukarskich na ulicy Kruczej i Pawiej oraz prac związanych z regulacją włazów i zaworów na ulicy Krętej, Krokusów, Hiacyntów i Przebiśniegów w ciągu dnia będą występowały utrudnienia w ruchu. 

O wszelkich niedogodnościach na w/w ulicach będziecie Państwo informowani na bieżąco przez Wykonawcę w miarę postępu realizacji prac. O utrudnieniach związanych z pracami odtworzeniowymi na pozostałych drogach, będziecie Państwo informowani w odrębnych komunikatach. Prosimy o stosowanie się do komunikatów i dostosowanie się do tymczasowego oznakowania dróg. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności.

 

footerwave
Skip to content