Komunikat dla Mieszkańców: ul. Lipowska, ul. Żurawia

 

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice – ul. Lipowska,  ul. Żurawia

 

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 01.03.2023r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

Czechowice-Dziedzice ul. Lipowska (od skrzyżowania z ul. Bukową do skrzyżowania z ul. Krętą), ul. Żurawia

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– w razie potrzeby ruch wahadłowy

– zwężenie jezdni

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

 

 

 

 

 

UWAGA AWARIA – przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z AWARIĄ na sieci wodociągowej nastąpi przerwa

w dostawie wody lub będzie obniżone ciśnienie wody

w Zabrzegu przy ul. Stadionowej, Jesiennej, Letniej, Zimowej, Wiosennej, Zakole i Jutrzenki

dnia 10.02.2023 roku w godzinach od 11:00 do 15:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Nowe wymagania dotyczące opróżniania i transportu nieczystości ciekłych

Prowadząc działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych pamiętaj o nowych wymaganiach stawianych podmiotom ją prowadzącym

Nowe obowiązki zostały wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549), która wprowadziła zmiany m.in. w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Najważniejsze zmiany to:

 • Zmiana definicji nieczystości ciekłych, przez które należy rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r. do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi.

 • Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków wykazanej w posiadanym zezwoleniu, spełniającej wymagania przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane. Absolutnie niedopuszczalny jest transport nieczystości z terenu Aglomeracji Bielsko-Biała do oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach.
 • Nowelizacja ustawy doprecyzowała nałożony na Gminę obowiązek kontroli właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani są do pozbywania się z ich terenu nieczystości ciekłych, pod względem wykonywania tego obowiązku, dlatego należy bezwzględnie pozostawiać właścicielowi nieruchomości potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych, którym będzie się legitymował przed organami kontrolującymi gospodarowanie nieczystościami ciekłymi.  Zasadnym byłoby podawanie na dowodzie odbioru nieczystości ciekłych adresu, z którego nieczystości ciekłe zostały odebrane oraz ilości odebranych ścieków. Co więcej, przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów o korzystanie z usług przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 • Potwierdzenia dostarczenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej tzw. „Raport dostawy nieczystości ciekłych” należy wypełniać rzetelne poprzez czytelne wypełnianie wszystkich rubryk, w tym adresu nieruchomości, z których zostały odebrane nieczystości ciekłe. W sytuacji, gdy jednym transportem odbierane są nieczystości z kilku posesji, konieczne jest wpisywanie wszystkich adresów wraz z ilością nieczystości, która została odebrana z danego miejsca.

Niewłaściwe sporządzenie dokumentu spowoduje odmowę przyjęcia ścieków do stacji zlewnej w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązujący wzór potwierdzenia dołączony jest do umowy zawartej z naszą Spółką. Należy pamiętać, że w najbliższym czasie wzór potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych w stacji zlewnej zostanie zmieniony.

 • Rzetelna ewidencja odbieranych nieczystości ciekłych pozwoli na przedstawienie poprawnych danych w Państwa kwartalnych sprawozdaniach, przedkładanych do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Proszę mieć na uwadze fakt, iż mogą być prowadzone kontrole tzw. „krzyżowe”, tj. dokumenty przedstawiane przez właścicieli nieruchomości będą weryfikowane z dokumentacją przedstawianą przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

 • Wykonywanie dostaw nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (teks jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 939), tj.  m. in. nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą być mieszaniną nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.
 • Zmiany w sprawozdawczości:
 • Zmianie uległ zakres składanego kwartalnego sprawozdania z prowadzonej działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (zmiany w art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.,sprawozdanie za pierwszy kwartał 2023 r.  będzie składane już na nowych zasadach.
 • Nowe obowiązki sprawozdawcze to m.in. podanie informacji o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych z następującym podziałem:
 1. a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 2. b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W sprawozdaniu należy podać informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości.

Granice aglomeracji Czechowice-Dziedzice ustalone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXXI/376/20 z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie w sprawie utworzenia Aglomeracji Czechowice-Dziedzice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2020 r., poz. 9462).

 

footerwave
Skip to content