FAQ

czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Budowa przyłączy kanalizacyjnych - Etap 2

Na razie nie muszą Państwo przychodzić i składać dokumentów. To pracownicy PIM przyjdą do Państwa zgodnie z Harmonogramem (dostępnym tutaj). Podczas wizyty zostaną wypełnione dwa druki Uzgodnienie trasy przyłącza kanalizacyjnego oraz Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej. Umożliwi to nam przygotowanie dla każdej nieruchomości Warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, czyli dokumentu niezbędnego do złożenia Wniosku o dotację. Aby dobrze się przygotować do wizyty prosimy o zlokalizowanie osadnika nieczystości oraz wszystkich wyjść kanalizacji sanitarnej z budynku, być może wyjście kanalizacyjne z kuchni znajduje się w innym miejscu niż z łazienki. Wcześniejsze ustalenie tego usprawni naszą wizytę u Państwa, a także umożliwi oszacowanie kosztów jakie Państwo będą musieli ponieść za podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej. Od lipca dostępne będą na naszej stronie formularze Wniosku o dotację, będzie możliwość przekazania wypełnionego Wniosku o dotację Pracownikowi PIM podczas wizyty terenowej, co wyeliminuje konieczność dodatkowej wizyty w PIM.

Jeżeli zaproponowany w harmonogramie (dostępnym tutaj), termin wizyty terenowej nie będzie Państwu odpowiadał, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu- tel.: 32 215 43 40, 32 215 29 56 wew. 150, 151, 152 lub tel. kom. 607 663 666, 503 491 161).

Gdy pracownik PIM nie zastanie nikogo w domu pozostawi w skrzynce na listy informację z prośbą o kontakt.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/399/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 lutego 2021 r. z dofinansowania mogą skorzystać jedynie nieruchomości objęte projektem pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2”, czyli tylko przyłącza do aktualnie nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie więcej niż 2 000 zł dla przyłączy o łącznym koszcie wykonania do 15 000 zł a dla przyłącza, którego koszt budowy przekroczy 15 000 zł, kwota do zapłaty wyniesie różnicę między całkowitym kosztem wykonania przyłącza, a maksymalną wartością dotacji, która wynosi 13 000 zł.

Aby móc ubiegać się o dotację każdy będzie musiał wpłacić na poczet kosztów wykonania przyłącza zaliczkę w kwocie 2 000 zł, a w przypadku, gdy szacowany koszt wykonania przyłącza jest niższy niż 2 000 zł, wpłacić kwotę w wysokości szacowanego kosztu (PIM oszacuje koszty każdego przyłącza w oparciu o przeprowadzone rozeznanie cenowe i uzgodnienie trasy przyłącza).

Na koszt wykonania 1 m przyłącza ma wpływ wiele czynników m.in. cena materiałów, robocizna ale przede wszystkim ilość zabudowanych na przyłączu studni czy odtworzenie terenu (inny jest koszt odtworzenia w terenie zielonym, a inny w kostce brukowej czy betonie). W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie podać kosztów wykonania 1 m przyłącza, gdyż w każdym przypadku będzie to wycena indywidualna. Dlatego tak ważne jest, aby podczas uzgodnień terenowych z pracownikiem PIM dokładnie uzgodnić trasę przyłącza kanalizacyjnego. Umożliwi nam to z uwzględnieniem cen rynkowych, a później cen z przetargu podanie Państwu ceny za przyłączenie Państwa nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Jednakże finalny koszt dla Mieszkańca będzie obliczony wg zasad opisanych w pkt 4. (max. 2 000 zł, za wyjątkiem przyłączy, których koszt budowy przekracza 15 000 zł)

Zgodnie z podjętą Uchwałą Gminy Czechowice-Dziedzice, skorzystanie z dotacji jest możliwe jedynie w przypadku wykonywania przyłącza przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ale za to gwarantujemy kompleksowe wykonanie przyłącza oraz obsługę w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji, a także w Państwa imieniu kontakt z Gminą w tym zakresie.

Sieć wodociągowa

schemat-montazu-wodomierza-glownego
schemat-montazu-podlicznika

Istnieje taka możliwość. Koniecznym jest wówczas wyposażenie punktów poboru w odpowiednie nakładki radiowe, których warunki techniczne określa nasze Przedsiębiorstwo. Koszt zakupu, montażu wodomierza, modułu do zdalnego odczytu, utrzymania i legalizacji oprzyrządowania ponosi Klient.

Nakładki radiowe nie stanowią żadnego zagrożenia dla osób przebywających w lokalu mieszkalnym, nawet jeżeli zamontowanych jest kilka ich egzemplarzy. Natężenie pola elektromagnetycznego zmniejsza się wraz z kwadratem odległości, w związku z czym biorąc pod uwagę niewielką moc nadajnika jest ono znikome nawet w odległości kilkunastu cm od urządzenia. Emitowany przez moduły radiowe sygnał jest niewielki, bezpieczny i nie ma żadnego ujemnego wpływu na zdrowie osób zamieszkałych. Moc nadajnika radiowego zainstalowanego w nakładce radiowej jest kilkadziesiąt razy niższa w porównaniu z wieloma innymi powszechnie używanymi w warunkach domowych urządzeniami, w tym telefonami komórkowymi lub bezprzewodowymi urządzeniami.

Rozliczenia w ilości odprowadzanych ścieków ilości bezpowrotnie zużytej wody dokonywane są na podstawie podawanych przez Klienta wskazań podlicznika. Podawanie odczytów bieżących, należy wykonywać do końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie zużytej. Podany odczyt będzie wówczas podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku niepodawania wskazań podlicznika, przyjmowany będzie stan zużycia „0”, a rozliczenie bezpowrotnie zużytej wody zostanie dokonane kompleksowo za okres roczny po odczycie kontrolnym pracownika PIM, w najbliższym po odczycie okresie rozliczeniowym. Wodomierze na bezpowrotnie zużytą wodę są odczytywane przez PIM tylko kontrolnie, jeden raz w roku kalendarzowym. Dokonane odczyty są weryfikowane z aktualnym stanem podanym przez Klienta indywidulanie i ewentualne różnice są rozliczone z najbliższą wystawioną fakturą za odprowadzone ścieki.

Więcej informacji: https://pim-czdz.pl/wodomierz-na-wode-bezpowrotnie-zuzyta

Twardość wody którą pijemy, zależy od zawartości związków wapnia i magnezu. Dawniej była określana jako tradycyjna miara zdolności wody do reakcji z mydłem (wytwarzania piany), spowodowanej obecnością w wodzie, oprócz wapnia i magnezu, również w mniejszych ilościach soli glinu, żelaza, manganu, strontu, cynku oraz kationów wodorowych. Obecnie, miarą twardości wody jest sumaryczna zawartość jonów wapnia i magnezu. Warto wiedzieć, że woda dostarczana przez nasze Przedsiębiorstwo pochodzi z ujęć wód powierzchniowych i jest wodą miękką lub bardzo miękką.

Zakres wartości twardości ogólnej wody dostarczanej przez AQUA S.A. w kierunku Czechowic-Dziedzic sprawdzisz tutaj: https://pim-czdz.pl/strefa-klienta/dla-klienta-wodkan/twardosc-wody

Woda dostarczana przez PIM Sp. z o.o. spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia. Sprawozdania z badań sprawdzisz tutaj: https://pim-czdz.pl/strefa-klienta/dla-klienta-wodkan/jakosc-wody

Tak, nasze Przedsiębiorstwo wydaje zaświadczenie o jakości wody w sieci wodociągowej dostarczanej do budynku mieszkalnego lub studni wodomierzowej.

W tym celu należy wypełnić wniosek IK-19: https://pim-czdz.pl/download/19-wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-jakosci-wody-w-sieci-wodociag-tw

footerwave
Skip to content