20 lat działalności PIM

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.   2000 – 2020

 

15 grudnia 2020 r. mija 20 lat od powstania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.

w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 2.

Spółka została powołana mocą Aktu założycielskiego z dnia 15.12.2000 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na stanowisko pierwszego Prezesa Zarządu został powołany inż. Michał Gil.

Spółka prowadzi swoją działalność przede wszystkim na terenie Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice polegającą na świadczeniu usług komunalnych w zakresie:

 • zaopatrzenia w ciepło (przesyłanie i dystrybucja oraz obrót),
 • odbioru i oczyszczania ścieków,
 • zaopatrzenia w wodę.

Ponadto  Spółka świadczy usługi związane z przeprowadzaniem badań i analiz laboratoryjnych, a od 2014 roku rozszerzono działalność o wytwarzanie energii elektrycznej i paliw gazowych, z przeznaczeniem na potrzeby własne Przedsiębiorstwa. Od 2019 roku dodatkowo rozpoczęła również świadczenie usług
w zakresie najmu i dzierżawy obiektów budowlanych, wybudowanych na ten cel.

Siedziba Spółki mieści się od roku 2001 na ulicy Szarych Szeregów 2 w dawnym budynku zakładu cieplnego PEC Tychy. Budynek ten został gruntownie zmodernizowany w roku 2014 oraz 2019, został przystosowany dla podwyższenia jakości obsługi naszych mieszkańców. Szczególnie działy technicznej obsługi klienta, handlowy, kasa, mające bezpośredni kontakt z mieszkańcami zyskały nową jakość i wyższy standard obsługi.

Rocznica powstania Spółki jest okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. A jak ona wyglądała?

W ciągu tych 20 lat PIM dostarczyło odbiorcom ok. 7 mln m3 wody.

Woda dostarczana jest z ujęcia wody w Kobiernicach przez Spółkę AQUA w Bielsku-Białej i rozprowadzana jest siecią wodociągową rozdzielczą o długości 106 km i dalej dostarczana odbiorcom poprzez przyłącza o długości 77,5 km. Łączna długość sieci i przyłączy wynosi 183,1 km.  

Sieć wodociągowa wyposażona jest w nowoczesny system monitoringu, który pozwala kontrolować przepływy całodobowe oraz ciśnienie. System wodociągowy wyposażony jest w 7 komór pomiarowych oraz 6 komór redukcyjnych. Zastosowane urządzenia pozwalają na pełny monitoring sieci, dotyczący przepływu i ciśnienia, natomiast urządzenia w komorach redukcyjnych skutkują możliwością regulacji ciśnienia i lokalizacji wycieków oraz poborów w poszczególnych strefach.  Zabudowane komory redukcyjno-pomiarowe minimalizują czas wykrycia ewentualnych awarii oraz lokalizują zwiększony pobór wody w sieci wodociągowej dzięki zastosowanemu wspomnianego systemu monitoringu. Wizualizacja całodobowego monitoringu parametrów hydraulicznych przepływów i ciśnienia eksploatowanych sieci pozwala podejmować natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia awarii i tym samym ograniczać straty wody. 

W okresie tych 20 lat wymieniono 28,6 km sieci wodociągowej stalowej na 33,0 km sieci wodociągowej PE/PVC oraz podłączono 878 nowych odbiorców wody.

 

Oczyszczalnia ścieków jeszcze w budowie – wrzesień 1994 r.

 

 

Oczyszczalnia ścieków po modernizacji w 2014 r.

 

Oczyszczalnia ścieków oddana do użytkowania w grudniu 1994 r., została wybudowana w oparciu najnowocześniejszą wówczas technologię oczyszczania ścieków polegającą na biologicznym usuwaniu substancji biogennych. W związku z postępem technologicznym, stanem technicznym urządzeń oraz systematycznym zwiększaniem przez Spółkę obszarem działania w zakresie odbioru ścieków, poprzez budowę nowych sieci kanalizacyjnych zaszła konieczność modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Przy wsparciu funduszy Unijnych w latach 2013-2014 została zmodernizowana oraz rozbudowana głównie w zakresie:

 • technologii przeróbki osadów, która powstała od podstaw i umożliwia prowadzenie procesu unieszkodliwiania odpadów w technologii fermentacji metanowej  z wytwarzaniem biogazu;
 • technologii zbierania i przeróbki gazu fermentacyjnego;
 • technologii oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem pompowni przewałowej, która umożliwia prowadzenie procesu przy wysokich stanach wody w rzece.

Gruntownie  zmodernizowana i rozbudowana w 2014 r., jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów. Wylot ścieków oczyszczonych następuje do rzeki Iłownicy.

Spółka eksploatuje 37 przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice oraz sołectw Zabrzeg i Ligota. Łączna długość sieci kanalizacyjnych wraz z kolektorami  wynosi 274 km,

W celu utrzymania właściwego stanu technicznego eksploatowanej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków PIM posiada specjalistyczny sprzęt do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

 

Nowoczesny samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

 

W trosce o komfort życia mieszkańców oraz o środowisko naturalne, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. realizuje wielomilionowe inwestycje, wdraża najnowocześniejsze technologie, pozyskuje energię z naturalnych źródeł – biogaz, który powstaje w wyniku przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz odpadów. Powstający w procesie fermentacji biogaz po oczyszczeniu wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej w układzie wysokosprawnej kogeneracji. Na oczyszczalni ścieków zabudowane są 2 agregaty kogeneracyjne o łącznej mocy elektrycznej 0,431MW.

Aktualnie w wyniku zagospodarowania biogazu samowystarczalność energetyczna, w zakresie energii elektrycznej, oczyszczalni ścieków wynosi ok. 75%, co skutkuje znaczącym ograniczeniem zakupu energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia procesu z zakładu energetycznego. Powstająca w wyniku spalania biogazu w agregatach kogeneracyjnych energia cieplna w 100% zaspokaja  potrzeb oczyszczalni na ciepło technologiczne, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania obiektów.

 

Ciepłociąg napowietrzny przy ul. Legionów

 

 

System ciepłowniczy obejmuje źródła ciepła oraz sieci ciepłownicze wodne.
Źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Czechowic-Dziedzic jest Tauron Ciepło Sp. z o.o. – ZW Bielsko-Biała Elektrociepłownia II Bielsko-Północ, zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 243 a.

Sieci ciepłownicze wodne obejmują:

 • magistrale i rozdzielcze sieci wysokoparametrowe – 20,990 km
 • sieci osiedlowe niskoparametrowe – 6,930 km

Sieciami ciepłowniczymi ze źródła ciepła przesyłana jest do naszych Odbiorców gorąca woda zasilająca indywidulane oraz grupowe węzły cieplne, z których po transformacji gorąca woda  wykorzystywana jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do  ogrzewania budynków W Spółce funkcjonuje system monitorowania i kontroli pracy źródła EC-2 Bielsko-Północ oraz grupowych węzłów ciepła ze stanowiska dyspozytorskiego obsługiwanego w sposób ciągły tj. 24 h/dobę. Obsługa dyspozytorni na bieżąco monitoruje pracę źródła i grupowych węzłów ciepła, a rejestrowane dane są archiwizowane, co umożliwia przeprowadzenie analiz pracy źródła ciepła, sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów ciepła. 

 

Stacja wymienników ciepła przy ul. Niepodległości

 

 

W trosce o ochronę środowiska, w celu efektywniejszego wykorzystania ciepła oraz w ramach walki ze „smogiem” w latach 2019-2020 Spółka współrealizowała razem ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Towarowej 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraz ul. Niepodległości  3, 5, 7 w Czechowicach-Dziedzicach inwestycję polegającą na zastosowaniu innowacyjnych metod transformacji ciepła na potrzeby CO i CWU z zastosowaniem  indywidualnych węzłów mieszkaniowych. Jest to pierwsza tego typu inwestycja prowadzona przez Spółkę na terenie Czechowic-Dziedzic, w której nieprzyjazne środowisku piece węglowe  zastąpiono ekologicznymi węzłami cieplnymi wpiętymi do systemu ciepłowniczego. W sumie dzięki zrealizowanej inwestycji udało się zlikwidować 182 szt. pieców węglowych oraz 10 szt. kotłów węglowych.

 

Węzeł cieplny po zastosowaniu innowacyjnych metod transformacji ciepła na potrzeby CO i CWU (osiedle mieszkaniowe  przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach)

 

 

Logotherma w trakcie budowy Logothermy w gotowej zabudowie

Mieszkaniowe węzły cieplne po zastosowaniu innowacyjnych metod transformacji ciepła na potrzeby CO i CWU


                

                                                                          

SPÓŁKA W LICZBACH:

 • łączna ilość mieszkańców obsługiwanych przez Spółkę – 23.319;

   

 • łączna ilość sieci wodociągowych wraz z przyłączami – 183,1 km;
 • łączna ilość wymienionych sieci stalowych na sieci PE/PVC – 33,0 km;
 • łączna ilość dostarczonej wody ok. 7 mln m3;
 • systematyczna redukcja strat wody: z 40,2% w 2000 r. do 11,4% w 2020 r.,
 • łączna długość sieci i przyłączy kanalizacyjnych wraz z kolektorami – 274 km;
 • łączna ilość oczyszczonych ścieków 45 mln m3 ścieków;
 • na terenie miasta i gminy pracuje 37 przepompowni ścieków;
 • ilość sieci ciepłowniczych wysokoparametrowe (magistrale) – 20,9 km
 • ilość sieci ciepłowniczych niskoparametrowych – 6,9 km
 • ilość zakupionej energii cieplnej od 2000 r. – 5,306 mln GJ

 

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. realizuje wielomilionowe inwestycje, skutecznie aplikując o środki krajowe i unijne.

Podczas ostatnich 20 lat działalności Spółka pozyskała fundusze:

 • na realizację projektu, który polegał na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na kwotę prawie 105 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 187 mln złotych.
 • na obecnie realizowaną, drugą tak poważną inwestycję służącą poprawie gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie, pn. „Regulacja gospodarki wodno–ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 na kwotę ponad 53 mln zł. Inwestycja realizowana jest wraz z PWiK Czechowice-Dziedzice Sp. z o.o. – podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu. Całkowita wartość inwestycji przekracza 106 mln złotych.

Łącznie pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekty dotyczące budowy samej kanalizacji sanitarnej to ponad 150 mln zł.

Ponadto, pozyskano również dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w kwocie prawie 2 mln złotych na zadania realizowane w latach 2013-2015:

 • Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice – etap III – wartość całego zadania wyniosła 318 389,84 zł;
 • Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice – etap II – wartość całego zadania to 2 160 704,19 zł;
 • Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice – etap I – wartość całego zadania wyniosła 1 305 952,07 zł;
 • Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Czechowice-Dziedzice – wartość zadania to 574 320,87 zł.

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat pozyskano również środki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

1. Na przebudowę i modernizację sieci wodociągowej – kwotę ok. 2 mln zł na zadania;

 • Modernizacja systemu wodociągowego dla komory pomiarowej Mazańcowicka: ,,Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody” – wartość całego zadania to 526 100,00 zł; zadanie jest obecnie realizowane;
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Ligota – etap 2 i etap 3 ” o wartości 1 572 732,00 zł, realizowane w latach 2017-2019;
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Ligota – etap 1 – o wartości 315 169,22 zł, lata 2016 – 2017;

2. Na przebudowę i wymianę sieci ciepłowniczej – kwotę ok.3 mln zł na zadania:

 • Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku od węzła zaworowego przy ul. Legionów do ul. Piłsudskiego w Czechowicach-Dziedzicach etap I i etap II – 1 970 000,00 zł, realizacja 2018-2019 r.;
 • Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ulicy Dolnej 15w Czechowicach-Dziedzicach – 145 000,00 zł realizacja w 2018 r.;
 • Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2XDN 300 na 2xDN 250 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach – etap II – 457 700,00 zł, 2014-2016 r.;
 • Wymiana sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach – etap I – 388 384,81 zł, realizowane w latach 2014-2015;
 • Wymiana sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną w rejonie ulic Piłsudskiego-Szarych Szeregów i Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach o wartości 574 805,70 realizowane w latach 2011-2014;

3. w ramach innych projektów – pozyskano kwotę ok. 1,5 mln zł na zadania:

 • Termomodernizacja dwóch budynków biurowych zlokalizowanych przy ul. Czystej 5 i ul. Szarych Szeregów 2 w Czechowicach-Dziedzicach – 560 979,06 zł, inwestycja realizowana w latach 2014-2015;
 • Odtworzenie zniszczeń na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czechowicach- Dziedzicach, które wystąpiły wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010 r. na wartość 493 213,63 zł ;
 • Odtworzenie zniszczeń na oczyszczalni ścieków w Czechowicach- Dziedzicach, które wystąpiły wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010 r. o wartości 853 260,22 zł.

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej intensywnie pracuje nad dalszym rozwojem głównie w kierunku rozbudowy posiadanych
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.
Już w przyszłym roku rozpoczęta zostanie realizacja pierwszego etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Ligocie Centrum.
Inwestycja ta będzie realizowana etapowo przez kilka następnych lat, częściowo równolegle do projektu
„Regulacja gospodarki wodno–ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.
W ramach realizowanego dużego projektu, przedsiębiorstwo przygotowuje infrastrukturę kanalizacyjną do dalszej rozbudowy
w kierunku jeszcze nieskanalizowanych rejonów Czechowic-Dziedzic.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Przedsiębiorstwo w najbliższych tygodniach zakończy pełne wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy dla prawie 100% swoich odbiorców wody.

 

Ogromnie istotną sprawą jest ciągła poprawa efektywności energetycznej
zarówno dla posiadanego systemu ciepłowniczego jak i dla oczyszczalni ścieków.
Dla realizacji tych założeń, Przedsiębiorstwo intensywnie poszukuje nowych, nowoczesnych rozwiązań technicznych.

 

footerwave
Skip to content