Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice – etap 2

Dnia 22 lutego 2022r. nasze Przedsiębiorstwo podpisało już drugą umowę z Panem Dominikiem Kawalerek, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Dominik Kawalerek Firma Usługowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, na wykonanie zadania pn.:

„Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice- etap 2”.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na  dostawy, usługi  i  roboty  budowlane  obowiązującego  w  Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka  z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

1)            budowę przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, na którym budowa będzie prowadzona,

2)            podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,

3)            geodezyjne wyznaczenie przyłączy w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa,

4)            wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 listopad 2022r. 

footerwave
Skip to content