Informacja dla mieszkańców – etap 2

Informujemy, że dnia 31.12.2015r. został zakończony Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”, w wyniku którego została zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej 5, wybudowano 124,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowano 7,5 km sieci wodociągowej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, na koniec 2015r. podłączono 10466 nowych użytkowników do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

 

W celu objęcia terenów gminy Czechowice-Dziedzice dotąd nieskanalizowanych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. zleciło firmie „Conseko-Safege” S.A. opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na w/w obszarach. Jednocześnie, aby zminimalizować niedogodności związane z prowadzeniem robót budowlanych, podjęto decyzję o powiązaniu budowy kanalizacji sanitarnej z modernizacją istniejącej sieci wodociągowej celem równoległego prowadzenia prac i tym samym niwelując konieczność wykonywania robót ziemnych dwukrotnie w tych samych rejonach.

 

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z ulicami, w których prowadzona będzie budowa (lub modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej został przedstawiony w tym miejscu.

 

W chwili obecnej trwają pracę związane z pozyskaniem Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które są integralną częścią przedmiotowej koncepcji. W tym celu wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Miejskiego o wydanie w/w decyzji.

 

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z przebiegiem planowanej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej oraz wniesienia ewentualnych uwag w siedzibie PIM Sp. z o.o. przy ul. Czystej 5 w Czechowicach-Dziedzicach od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, a także w czwartki od 7.00 do 17.00 oraz w piątki od 7.00 do 13.00 w terminie do 30.04.2016 r.

footerwave
Skip to content