Informacje o Projekcie: etap 2

Dnia 21.01.2016 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła Uchwałę nr XIX/170/16 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – Etap 2” wraz z opracowanymi planami taryfowymi oraz wieloletnią prognozą dopłat do taryf. Tym samym Rada Miejska wyraziła wsparcie dla działań związanych z aplikowaniem o wsparcie finansowe dla działań inwestycyjnych w ramach projektu, którego Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Ponadto, Rada Miejska zaakceptowała działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach jako podmiotu współrealizującego przedsięwzięcie w zakresie modernizacji sieci wodociągowej.

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., końcem lipca br. złożyło w ramach prowadzonego konkursu zamkniętego nr POIiS.2.3/2/2016, wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- Etap 2” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Instytucją organizującą konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wyniku oceny przeprowadzonej  w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia w/w projekt  spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych I stopnia.

Następny etap będzie obejmował ocenę merytoryczną II stopnia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania przewidywane jest w pierwszym kwartale 2017r.

Po pozytywnej ocenie złożonej dokumentacji aplikacyjnej oraz zawarciu umowy o dofinansowanie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. przystąpi do realizacji Projektu wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

footerwave
Skip to content