Podłącz się do kanalizacji z PIM

Uwaga! Już wkrótce rusza program dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych
do nowo powstałej w ramach 2 etapu Projektu budowy kanalizacji sanitarnej

 

Szanowni Mieszkańcy,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z obniżeniem kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, informujemy o możliwości pozyskania dotacji z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/399/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 lutego 2021 r., dofinansowanie będzie się odbywać w formie dotacji celowej dla Wnioskodawców na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, których koszt budowy przekracza kwotę 2 000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania do 1 przyłącza wynosi 13 000 zł.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1. pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Z  obowiązku tego zwolnione są jedynie nieruchomości wyposażenie w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dotację?

 • posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
 • wybudować do 30 listopada 2022 r. przyłącze kanalizacyjne na podstawie umowy zawartej z PIM Sp. z o.o.,
 • zawrzeć do 30 listopada 2022 r. umowę na odprowadzanie ścieków z PIM Sp. z o.o.,
 • zlikwidować lub zaprzestać użytkowania zbiornika bezodpływowego.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dotację?

 • wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2”,
 • kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • kserokopię warunków technicznych przyłącza kanalizacji sanitarnej (dokument wydawany przez PIM),
 • inne wymagane przepisami prawa dokumenty, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie.

 

Kiedy można składać Wnioski o udzielenie dotacji?

Termin składania wniosków jest podany w harmonogramie dostępnym TUTAJ

 

Biorąc pod uwagę to, że przyłącza są budowane w różnych częściach naszej Gminy, jak też uwzględniając stopień zaawansowania prac związanych z realizacją sieci kanalizacji sanitarnej, do której Państwa nieruchomości będą podłączane, sugerujemy, aby przy składaniu Wniosków kierować się podanym przez nas harmonogramem. Został on opracowany tak, aby czas od złożenia przez Państwa Wniosków o udzielenie dotacji do realizacji przyłączy był możliwie najkrótszy.

 

UWAGA!!!

Skorzystanie z dotacji jest możliwe jedynie w przypadku wykonywania przyłącza przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Dlaczego warto budować przyłącze wraz z PIM-em?

PIM gwarantuje  kompleksowe wykonanie przyłącza oraz obsługę w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji, w tym w imieniu Wnioskodawcy kontakt z Gminą w tym zakresie.
 

Działania PIM obejmują:

 • wizytę w terenie u Mieszkańca w celu ustalenia przebiegu trasy przyłącza – MIESZKANIEC NIE MUSI PRZYJEŻDŻAĆ W TYM CELU DO PIM, PONIEWAŻ WSZYSTKO ZOSTANIE UZGODNIONE NA MIEJSCU Z PRACOWNIKIEM PIM (data wizyty będzie zaproponowana w harmonogramie, a w przypadku, gdy data nie będzie odpowiadała, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu – tel.: 32 215 43 40, 32 215 29 56 wew. 150, 151, 152 lub tel. kom. 607 663 666, 503 491 161),
 • wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej – WYDANE WARUNKI PIM DOŁĄCZY DO WNIOSKU O DOTACJĘ I PRZEKAŻE GMINIE,
 • wybór wykonawcy przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej – najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona po przeprowadzeniu przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązującym w PIM
 • budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,
 • odbiór i nadzór techniczny nad budową przyłącza – PIM DOPILNUJE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA,
 • wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego.

Informacja o Wykonawcy budowy przyłączy dostępna jest TUTAJ

 

 

Jakie czynności po stronie Mieszkańca?

  


I. ETAP FORMALNY (dokumentacja, wnioski, umowy)

PIM, w imieniu Gminy, prowadzi obsługę w zakresie przyjmowania wniosków.


UWAGA!!! W celu usprawnienia obsługi prosimy:

 • zapoznać się z niezbędnymi do wypełnienia dokumentami, dostępnymi TUTAJ
 • ustalić wszystkie wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku oraz posadowienie osadnika nieczystości w celu określenia głębokości wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku.

PO STRONIE MIESZKAŃCA:

 • wypełnić Wniosek o dotację i przekazać już w trakcie wizyty terenowej pracownikowi PIM bądź złożyć go w siedzibie PIM przy ul. Szarych Szeregów 2 (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub wpisać prawidłowy nr księgi wieczystej, obejmującej działkę, na której mieści się podłączana nieruchomość oraz dodatkowe dokumenty gdy dotyczy pomocy de minimis czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie podłączanej nieruchomości).
  RESZTĘ DOKUMENTÓW DOŁĄCZY PIM I KOMPLETNY WNIOSEK PRZEKAŻE DO GMINY!
 • przyjść do PIM w celu podpisania dokumentów takich jak: umowa o dotację, umowa o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków,
  (pracownicy PIM ustalą z Mieszkańcem indywidualny termin wizyty, aby zachować reżim obostrzeń pandemicznych)
 • wpłacić na poczet kosztów wykonania przyłącza zaliczkę w kwocie 2.000 zł, a w przypadku, gdy szacowany koszt wykonania przyłącza jest niższy niż 2.000 zł, wpłacić kwotę w wysokości szacowanego kosztu.
  Szacunkowy koszt wykonania przyłącza zostanie podany przez PIM.
  (wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury pro-forma)

  


II. ETAP REALIZACJI (roboty budowlane, odbiory)

Na tym etapie PIM kompleksowo zajmuje się zarówno nadzorem nad prawidłowym przebiegiem robót jak i przygotowaniem dokumentów do podpisu przez Mieszkańca.


PO STRONIE MIESZKAŃCA:

 • podpisać protokół odbioru i potwierdzić wykonany zakres robót oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

 
 


III. ETAP ROZLICZEŃ (faktura, rozliczenie dotacji, płatność)

Na tym etapie wszelkie czynności związane z rozliczeniem wykonanego przyłącza oraz dotacji wykonuje PIM,
w tym: skompletuje dokumentację rozliczeniową i przekaże do Gminy.

JEŻELI KOSZT WYKONANEGO PRZYŁĄCZA PRZEKROCZY 2.000 zł
MIESZKANIEC OTRZYMA DOFINANSOWANIE NAWET DO 13.000 zł!


PO STRONIE MIESZKAŃCA:

 • cierpliwie czekać na komplet dokumentów wraz z fakturą rozliczeniową

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

 

Dokumenty do wglądu i/lub pobrania:

 
 

HARMONOGRAM UZGODNIEŃ TERENOWYCH – PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Termin rozpoczęcia uzgodnień terenowych: 14.06.2021 r.
Planowana aktualizacja: na bieżąco z tygodniowym wyprzedzeniem
Terminy uzależnione od postępu prac związanych z oddawaniem kanalizacji sanitarnej do użytkowania.

 

Miasto Nazwa ulicy Termin uzgodnień
Bronów Graniczna lipiec-sierpień 2021
Bronów Kunza lipiec-sierpień 2021
Czechowice-Dziedzice Agawy 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Bażantów 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Braterska wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Brzeziny lipiec-wrzesień 2022
Czechowice-Dziedzice Brzozowa luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Bukowa maj-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Chabrowa 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Chałupnicza wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Chmielna 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Chopina wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Cicha listopad-grudzień 2021, styczeń-luty 2022
Czechowice-Dziedzice Cichy Kącik wrzesień-październik 2021
Czechowice-Dziedzice Cienista luty-lipiec 2022
Czechowice-Dziedzice Dożynkowa wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Fiołkowa 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Górnicza wrzesień 2021
Czechowice-Dziedzice Grabowiec styczeń-luty 2022
Czechowice-Dziedzice Hiacyntów 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Jaskółcza 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Jastrzębia luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Jaśminowa 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Junacka luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Kamionka 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Klonowa luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Komorowicka luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Konwalii 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Kopernika 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Kotulińskiego 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Kręta 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Krokusów 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Krucza 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Krupnicza luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Kwiecista luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Laurowa 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Legionów (rejon MOSiR) sierpień-wrzesień 2021
Czechowice-Dziedzice Legionów (rejon Elektrociepłowni) 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Ligocka wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Lipowska 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Marzanny wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Mazańcowicka 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Napierskiego 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Nowa 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Oliwna 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Olszyny luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Orchidei 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Partyzantów maj-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Pawia 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Podkępie lipiec-wrzesień 2022
Czechowice-Dziedzice Podlarysz 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Podwale luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Prusa wrzesień-październik 2021
Czechowice-Dziedzice Przebiśniegów 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Robotnicza luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Rolna luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Różana 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Rzeczna luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Słowicza 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Sobótki wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Sokola 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Spokojna lipiec-wrzesień 2022
Czechowice-Dziedzice Spółdzielcza 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Stawowa wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Storczyków 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Szymanowskiego wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Terenowa 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Tulipanów 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Wiankowa wrzesień-grudzień 2022
Czechowice-Dziedzice Wierzbowa styczeń-luty 2022
Czechowice-Dziedzice Włókiennicza luty-czerwiec 2022
Czechowice-Dziedzice Wrzosowa 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Zamkowa wrzesień-październik 2021
Czechowice-Dziedzice Zawiła 2022/2023
Czechowice-Dziedzice Żurawia 2022/2023
Ligota Bory październik 2021
Ligota Graniczna lipiec-sierpień 2021
Ligota Koło październik 2021
Ligota Ligocka październik 2021
Ligota Ochodzka wrzesień-październik 2021
Ligota Rakowa wrzesień-październik 2021
Ligota Zaciszna lipiec-sierpień 2021
Ligota Złocista lipiec-sierpień 2021
Ligota Żabia wrzesień-październik 2021
Zabrzeg Nadwiślańska czerwiec-lipiec 2021
Zabrzeg Południowa czerwiec-lipiec 2021
Miasto Nazwa ulicy Termin uzgodnień
 

 
 


Wykonawca budowy przyłączy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.02.2022r.została podpisana druga umowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonawcą będzie , podobnie jak przy 1 etapie Pan  Dominik Kawalerek prowadzący Firmę Usługową z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Roboty będą wykonywane w terminie  od marca do listopada 2022r. 

Zakres wykonywanych przyłączy w w/w terminie obejmuje ulice:

 

Etap I:

 • Brzozowa, Bukowa, Cicha, Cichy Kącik, Cienista (od nr 13 do nr 42), Grabowiec, Jastrzębia, Junacka, Klonowa, Komorowicka, Krupnicza, Kwiecista, Lipowska (nr 54, 60c, 60e), Olszyny, Partyzantów, Pawia (nr 5, 7, 7b, 7c, 10), Podwale, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Wierzbowa, Włókiennicza, Zamkowa (nr nieparzyste od 13 do 43, nr parzyste od 22 do 38), Żurawia (nr 46 i 59)  w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Etap II – będzie realizowany sukcesywnie w miarę oddawania sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania przez Wykonawcę Kontraktu IV część 3.2. podzadanie 4 oraz 5 i część 3.3. podzadanie 8 realizowanego w ramach projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”:

 • Braterska, Brzeziny, Chałupnicza, Chopina, Dożynkowa, Ligocka, Marzanny, Podkępie, Sobótki, Spokojna, Stawowa, Szymanowskiego, Wiankowa w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Wykonawca będzie uzgadniał z każdym Właścicielem posesji, który podpisze z naszym Przedsiębiorstwem umowę o wykonawstwo, indywidualny termin wykonania.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen, wg których rozliczane będą wykonywane przyłącza.

 

Zestawienie cen za wykonanie podłączenia budynku do kanalizacji:

 

 
Uprzejmie informujemy, iż został wyłoniony pierwszy wykonawca budowy przyłączy kanalizacyjnych.
28 września 2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą Dominik Kawalerek prowadzącym Firmę Usługową z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
Termin wykonywania robót to październik i listopad 2021r. 

 

Zakres wykonywanych przyłączy w w/w terminie obejmuje ulice:

Etap I:

 • Górniczą, Legionów (rejon MOSiR) oraz Prusa w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Graniczną oraz Ks. Kunza w Bronowie,
 • Graniczną, Zaciszną, Złocistą, Ochodzką, Rakową oraz Żabią w Ligocie,
 • Nadwiślańską oraz Południową w Zabrzegu.

Etap II – będzie realizowany sukcesywnie w miarę oddawania sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania przez Wykonawcę Kontraktu III część 1 i 3 realizowanego w ramach projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”:

 • Bory, Koło oraz Ligocka w Ligocie.

 

Wykonawca będzie uzgadniał z każdym Właścicielem posesji, który podpisał z naszym Przedsiębiorstwem umowę o wykonawstwo, indywidualny termin wykonania.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen, wg których rozliczane będą wykonywane przyłącza.

 

Zestawienie cen za wykonanie podłączenia budynku do kanalizacji:

 

footerwave
Skip to content