Podłącz się do kanalizacji z PIM

Uwaga! Działa program dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych
do nowo powstałej w ramach 2 etapu Projektu budowy kanalizacji sanitarnej

 

Szanowni Mieszkańcy,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z obniżeniem kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, informujemy o możliwości pozyskania dotacji z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice. Zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXXIII/399/21  z dnia 23 lutego 2021 r. oraz Nr LVI/657/22 z dnia 29 listopada 2022 r., dofinansowanie odbywa się w formie dotacji celowej dla Wnioskodawców na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, których koszt budowy przekracza kwotę 2 000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania do 1 przyłącza wynosi 13 000 zł.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1. pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Z  obowiązku tego zwolnione są jedynie nieruchomości wyposażenie w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dotację?

 • posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
 • wybudować do 30 listopada 2023 r. przyłącze kanalizacyjne na podstawie umowy zawartej z PIM Sp. z o.o.,
 • zawrzeć do 30 listopada 2023 r. umowę na odprowadzanie ścieków z PIM Sp. z o.o.,
 • zlikwidować lub zaprzestać użytkowania zbiornika bezodpływowego.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dotację?

 • wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2”,
 • kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • kserokopię warunków technicznych przyłącza kanalizacji sanitarnej (dokument wydawany przez PIM),
 • inne wymagane przepisami prawa dokumenty, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie.

 

Kiedy można składać Wnioski o udzielenie dotacji?

Po wizycie Pracownika PIM, wydaniu warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, a następnie kontakcie telefonicznym Pracownika PIM.

 

UWAGA!!!

Skorzystanie z dotacji jest możliwe jedynie w przypadku wykonywania przyłącza przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Dlaczego warto budować przyłącze wraz z PIM-em?

PIM gwarantuje  kompleksowe wykonanie przyłącza oraz obsługę w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji, w tym w imieniu Wnioskodawcy kontakt z Gminą w tym zakresie.
 

Działania PIM obejmują:

 • wizytę w terenie u Mieszkańca w celu ustalenia przebiegu trasy przyłącza – MIESZKANIEC NIE MUSI PRZYJEŻDŻAĆ W TYM CELU DO PIM, PONIEWAŻ WSZYSTKO ZOSTANIE UZGODNIONE NA MIEJSCU Z PRACOWNIKIEM PIM (data wizyty będzie zaproponowana przez Pracownika PIM, a w przypadku, gdy data nie będzie odpowiadała, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu – tel.: 32 215 43 40, 32 215 29 56 wew. 150, 151, 152 lub tel. kom. 607 663 666, 503 491 161),
 • wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej – WYDANE WARUNKI PIM DOŁĄCZY DO WNIOSKU O DOTACJĘ I PRZEKAŻE GMINIE,
 • wybór wykonawcy przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej – najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona po przeprowadzeniu przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązującym w PIM
 • budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,
 • odbiór i nadzór techniczny nad budową przyłącza – PIM DOPILNUJE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA,
 • wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego.

Informacja o Wykonawcy budowy przyłączy dostępna jest TUTAJ

 

 

Jakie czynności po stronie Mieszkańca?

  


I. ETAP FORMALNY (dokumentacja, wnioski, umowy)

PIM, w imieniu Gminy, prowadzi obsługę w zakresie przyjmowania wniosków.


UWAGA!!! W celu usprawnienia obsługi prosimy:

 • zapoznać się z niezbędnymi do wypełnienia dokumentami, dostępnymi TUTAJ
 • ustalić wszystkie wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku oraz posadowienie osadnika nieczystości w celu określenia głębokości wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku.

PO STRONIE MIESZKAŃCA:

 • wypełnić Wniosek o dotację i przekazać już w trakcie wizyty terenowej pracownikowi PIM bądź złożyć go w siedzibie PIM przy ul. Szarych Szeregów 2 (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub wpisać prawidłowy nr księgi wieczystej, obejmującej działkę, na której mieści się podłączana nieruchomość oraz dodatkowe dokumenty gdy dotyczy pomocy de minimis czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie podłączanej nieruchomości).
  RESZTĘ DOKUMENTÓW DOŁĄCZY PIM I KOMPLETNY WNIOSEK PRZEKAŻE DO GMINY!
 • przyjść do PIM w celu podpisania dokumentów takich jak: umowa o dotację, umowa o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków,
  (pracownicy PIM ustalą z Mieszkańcem indywidualny termin wizyty)
 • wpłacić na poczet kosztów wykonania przyłącza zaliczkę w kwocie 2.000 zł, a w przypadku, gdy szacowany koszt wykonania przyłącza jest niższy niż 2.000 zł, wpłacić kwotę w wysokości szacowanego kosztu.
  Szacunkowy koszt wykonania przyłącza zostanie podany przez PIM.
  (wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury pro-forma)

  


II. ETAP REALIZACJI (roboty budowlane, odbiory)

Na tym etapie PIM kompleksowo zajmuje się zarówno nadzorem nad prawidłowym przebiegiem robót jak i przygotowaniem dokumentów do podpisu przez Mieszkańca.


PO STRONIE MIESZKAŃCA:

 • podpisać protokół odbioru i potwierdzić wykonany zakres robót oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

 
 


III. ETAP ROZLICZEŃ (faktura, rozliczenie dotacji, płatność)

Na tym etapie wszelkie czynności związane z rozliczeniem wykonanego przyłącza oraz dotacji wykonuje PIM,
w tym: skompletuje dokumentację rozliczeniową i przekaże do Gminy.

JEŻELI KOSZT WYKONANEGO PRZYŁĄCZA PRZEKROCZY 2.000 zł
MIESZKANIEC OTRZYMA DOFINANSOWANIE NAWET DO 13.000 zł!


PO STRONIE MIESZKAŃCA:

 • cierpliwie czekać na komplet dokumentów wraz z fakturą rozliczeniową

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

 

Dokumenty do wglądu i/lub pobrania:

 

 


Wykonawca budowy przyłączy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.02.2022r.została podpisana druga umowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonawcą będzie , podobnie jak przy 1 etapie Pan  Dominik Kawalerek prowadzący Firmę Usługową z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Roboty będą wykonywane w terminie  od marca do listopada 2023r. 

 

Wykonawca będzie uzgadniał z każdym Właścicielem posesji, który podpisze z naszym Przedsiębiorstwem umowę o wykonawstwo, indywidualny termin wykonania.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen, wg których rozliczane będą wykonywane przyłącza.

 

Zestawienie cen za wykonanie podłączenia budynku do kanalizacji:

 

 

 

footerwave
Skip to content