UWAGA! Nowy system rozliczeń faktur za dostawę wody

Dotyczy: posesji obsługiwanych przez PIM Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
(miejscowości Ligota, Bronów, Zabrzeg,  części Czechowic-Dziedzic – dzielnica Podraj i Zbijów)

 

Szanowni Państwo,

Niezwykle miło jest nam poinformować, że kończymy, rozpoczętą w czerwcu tego roku, akcję montażu nakładek radiowych na wodomierzach głównych. Na obecną chwilę zostało zamontowanych 94,45% nakładek. Sprawny montaż nakładek był możliwy dzięki Państwa wspaniałej współpracy, otwartości, zrozumieniu i życzliwości za co serdecznie dziękujemy!!!

Mamy nadzieję, że inwestycja ta wpłynie na podwyższenie jakości obsługi Państwa w zakresie systematyczności odczytów i rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Uwzględniając powyższe uprzejmie informujemy, iż nie będzie już konieczności, a nawet możliwości podawania przez Państwa odczytów, w celu rozliczenia zużycia i wystawienia faktury.

W pierwszych dniach roboczych 2021 roku dokonamy zdalnego odczytu wodomierzy i wyślemy do Państwa faktury z rozliczenia na dzień 31-12-2020 roku, a od Nowego 2021 Roku wprowadzamy nowy system rozliczeń, w którym dokonaliśmy podziału całego rejonu na dwie strefy:

  • Strefę I (oznaczoną na mapie kolorem niebieskim), z której posesje będą rozliczane na ostatni dzień każdego nieparzystego miesiąca kalendarzowego

oraz

  • Strefę II (oznaczoną na mapie kolorem czerwonym), z której posesje będą rozliczane na ostatni dzień każdego parzystego miesiąca kalendarzowego.

Szczegółowy wykaz ulic poszczególnych stref jest umieszczony na stronie w tym miejscu

Mapa Strefa 1, Strefa 2

 

Faktury będą wystawiane co dwa miesiące, ale w każdej chwili możecie Państwo złożyć w formie pisemnej wniosek o comiesięczne rozliczanie Państwa posesji, jak również wrócić do dwumiesięcznego systemu rozliczeń.

Powyższe rozgraniczenie na Strefy dotyczy posesji jednolokalowych, w których Odbiorcy zużywają wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.).

Posesje wielolokalowe (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) oraz posesje, w których Odbiorcy zużywają wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) będą rozliczane
w okresach miesięcznych, według stanu zużycia na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego.

Odbiorcy, których wodomierze  nie posiadają jeszcze nakładek radiowych będą odczytywane przez naszych Pracowników, w terminach określonych dla poszczególnych Stref. W przypadku braku możliwości dokonania osobistego odczytu,  uprzejmie prosimy o podawanie stanu licznika telefonicznie lub osobiście
w Dziale Sprzedaży i Umów, lub za pośrednictwem strony internetowej czy poczty elektronicznej, aż do chwili zamontowania nakładki.  

Uwaga – ważna informacja dla posiadaczy podliczników ogrodowych!

Informujemy, iż nie będą już dokonywane przez nas odczyty stanu wodomierzy służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki ogrodowe).  Rozliczenie za podliczniki ogrodowe będzie dokonywane na podstawie podawanych przez Odbiorcę wskazań. Prosimy o podawanie odczytów bieżących,
do końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie zużytej.  Podany odczyt będzie podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w danym okresie rozliczeniowym. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone w kolejnym okresie obrachunkowym. Szczegółowy opis postępowania znajduje się na naszej stronie internetowej pod linkiem:

Wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą

 

footerwave
Skip to content