Zmiany w sposobie rozliczeń wodomierzy podliczników

Informacja dla odbiorców PIM Sp. z o.o., rozliczających ścieki z uwzględnieniem wskazań licznika wody
bezpowrotnie zużytej dla miasta Czechowice-Dziedzice z wyłączeniem odbiorców sołectw: Ligota, Zabrzeg  i Bronów

Szanowni Klienci!

Informujemy, że od 1 maja 2020 r. PIM Sp. z o.o. wprowadza zmiany w sposobie rozliczeń wodomierzy służących
do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, głównie w zakresie sposobu dokonywania odczytów stanu.

Przedsiębiorstwo będzie dokonywało rozliczenia za dostawę wody bezpowrotnie zużytej na podstawie podawanych przez Klienta wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik.

Prosimy o podawanie odczytów bieżących, do końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie zużytej.  Podany odczyt będzie podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w danym okresie rozliczeniowym. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników
nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione
w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone w kolejnym okresie obrachunkowym.

Podanie odczytu może być dokonane poprzez:

 • wypełnienie formularza na stronie internetowej PIM – zakładka Dla Klienta / Podaj stan wodomierza/ Wodomierz     wody bezpowrotnie zużytej/,
 • e-mailowo na adres sprzedaz@pim.czechowice-dziedzice.pl
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 32 215 43 40 wew.141-143
 • osobiście w Dziale Sprzedaży i Umów.

 

W przypadku niepodawania wskazań podlicznika, przyjmowany będzie stan zużycia „0”, a rozliczenie bezpowrotnie zużytej wody zostanie dokonane kompleksowo za okres roczny po odczycie kontrolnym pracownika PIM, w najbliższym po odczycie okresie rozliczeniowym.

Wodomierze na bezpowrotnie zużytą wodę będą odczytywane przez PIM tylko kontrolnie, jeden raz w roku kalendarzowym. Dokonane odczyty zostaną zweryfikowane z aktualnym stanem podanym przez Klienta indywidulanie i ewentualne różnice rozliczone zostaną z najbliższą wystawioną fakturą za odprowadzone ścieki.

Informujemy również, że istnieje możliwość dokonywania odczytów podliczników przez PIM, ale tylko w systemie radiowym. Koniecznym jest wówczas wyposażenie punktów poboru w odpowiednie nakładki radiowe, których warunki techniczne określi PIM. Koszt zakupu, montażu, utrzymania i legalizacji oprzyrządowania ponosi Klient.

Szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać w Dziale Technicznej Obsługi Klienta.

(tel. 32 215 43 40 wew. 150, 151, 152; email: techniczny@pim.czechowice-dziedzice.pl)

 

Proponujemy skorzystanie z naszego Systemu Powiadamiania. Wówczas, przed planowanym wystawieniem faktury za ścieki, będziemy wysyłać przypominająco sms o podanie odczytu podlicznika. W tym celu zachęcamy Państwa
do wypełnienia wniosku Zgoda-przesyłanie powiadomień (IK-04) dostępnego na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – (dotyczy klientów nie posiadających tej usługi).

Jednocześnie przypominamy:

 1. Wskazania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody stanowią podstawę do rozliczeń tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę oraz ważną cechę legalizacyjną.
 2. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez podlicznik nastąpi
  w szczególności w przypadku:
 • stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
 • uszkodzenia wodomierza, modułu radiowego, plomb lub cech legalizacyjnych,
 • dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej,
 • upływu okresu cechy legalizacyjnej i braku ponownej legalizacji.
footerwave
Skip to content