Podpisanie umów na budowę kanalizacji na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg

Dnia 10 sierpnia 2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Kontrakt III – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg Część 1 oraz Część 3 realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Wykonawcą przedmiotowego zadania zarówno dla Części 1 oraz Części 3 jest KONSORCJUM FIRM:

 

Hydro-Instal Zakład Instalacji Sanitarnych Homa Homa Spółka Jawna z siedzibą w Mazańcowicach, adres: 43-391 Mazańcowice 178- LIDER KONSORCJUM oraz „Instal” Cymorek Sp. J. z siedzibą w Pierściec, adres: ul. Graniczna 22, 43-430 Pierściec- PARTNER KONSORCJUM.

 

Wykonawca został wyłoniony trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzili wspólnie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ (Część 1) oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg (Część 3), a także wykonanie odtworzeń nawierzchni dróg, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie podbudów pod nawierzchnie.

 

Zgodnie z zapisami podpisanych Umów przewidywana jest budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 9,7 km wraz z 6 przepompowniami ścieków, co umożliwi podłączenie się mieszkańcom do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków w następujących ulicach:

 

dla części 1: Legionów, Górnicza, Wierzbowa oraz Grabowiec w Czechowicach-Dziedzicach

dla części 3: Południowa i Nadwiślańska w Zabrzegu, Graniczna, Złocista, Rakowa, Żabia, Ligocka, Bory oraz Koło w Ligocie, a także Graniczna w Bronowie. W ramach tej części przewidywana jest także budowa sieci kanalizacyjnej łączącej nowobudowaną sieć z już istniejącą w ulicy Ochodzkiej w Ligocie.

 

W związku z realizacją inwestycji planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie 576RLM.

 

 

Koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjnej, przedstawiająca szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia, dostępna jest po wybraniu linków poniżej:

 

KONCEPCJA PRZEBIEGU SIECI KANALIZACYJNEJ – rejon ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach

KONCEPCJA PRZEBIEGU SIECI KANALIZACYJNEJ – rejon ulicy Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach

KONCEPCJA PRZEBIEGU SIECI KANALIZACYJNEJ – rejon ulicy Wierzbowej i Grabowiec w Czechowicach-Dziedzicach

KONCEPCJA PRZEBIEGU SIECI KANALIZACYJNEJ – rejon ulicy Nadwiślańskiej i Południowej w Zabrzegu

KONCEPCJA PRZEBIEGU SIECI KANALIZACYJNEJ – rejon ulicy Złocistej w Ligocie oraz ulicy Granicznej w Ligocie i Bronowie

KONCEPCJA PRZEBIEGU SIECI KANALIZACYJNEJ – rejon ulicy Żabiej, Rakowej, Ligockiej, Bory i Koło w Ligocie

 

Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.

Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbudów pod nawierzchnie asfaltowe w drogach będących w zarządzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

 

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie PIM Sp. z o.o.

 

Terminy realizacji przedmiotowych umów:

  1. zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;
  2. zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Za prace wykonane w ramach umowy na realizację Kontraktu III – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg, część 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto 3 471 816,30 zł

 

Za prace wykonane w ramach umowy na realizację Kontraktu III – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg, część 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto 8 602 609,52 zł

footerwave
Skip to content