Podpisanie Umowy- „Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe. Część 3.3 (podzadanie 9)

Dnia 8 marca 2023r. nasze Przedsiębiorstwo podpisało umowę z Panem Bogusławem Majdak, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak, ul. Kręta 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice, na wykonanie zadania pn.:

„Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe. Część 3.3 (podzadanie 9)” realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązujący w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą roboty budowlane niezbędne dla dokończenia inwestycji polegającej na budowie w rejonie ulic: Mazańcowickiej, Kotulińskiego, Zamkowej i Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do nieruchomości, budowie sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz wykonanie zagospodarowania terenu pompowni ścieków i odtworzenie nawierzchni dróg wraz z dokumentacją powykonawczą dla wykonanych robót.

Łączna długość wszystkich odcinków sieci kanalizacyjnej przewidzianych do wykonania wynosi – ok. 769 m.

 

Umowa zostanie zrealizowana w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia za kwotę  1 319 785,08 zł brutto.

Przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się zakończenie wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a także uzyskanie ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy i podjęciu użytkowania obiektu.

footerwave
Skip to content