Podpisanie umowy na budowę garażu

W dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach została podpisana umowa na budowę garażu realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”.  Wykonawcą przedmiotowego zadania jest KONSORCJUM FIRM: BUD-MARMarek Płoneczka z siedzibą w Warszowicach, ul. Szoszowska 36 – LIDER KONSORCJUM oraz DROGRÓD Szymon Tetla z siedzibą w Ćwiklicach- UCZESTNIK KONSORCJUM.

 

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności (obowiązującym u Zamawiającego).

Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. Kontrakt VI: „Budowa garażu” jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnego budynku garażowego w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie czynnej oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Czystej 5.

Realizacja przedmiotu umowy następować będzie w tzw. formule „zaprojektuj i zbuduj”.

 

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową zgodną z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawidłową realizację robót budowlanych.

 

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest także do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia prac budowlano-wykonawczych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej.

 

Zgodnie z zapisami wykonanieprzedmiotu umowy ustala się na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym termin zakończenia prac projektowych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, ustala się na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i wynosi 2 173 077,90 [PLN] brutto.

footerwave
Skip to content