Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.3.1 wraz z modernizacją dróg gminnych

Dnia 16 maja 2019 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach miało miejsce podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.:„Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 3.1”realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” współfinansowanego ześrodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest KONSORCJUM FIRM:

 

Lider Konsorcjum:

Bogusław Majdak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Kręta 8,

 

Partner Konsorcjum:

AQUA-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku -Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Wincentego Witosa 118,

Wykonawca został wyłoniony trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzili wspólnie: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

Zakres rzeczowy Umowy obejmuje sporządzenie projektów wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i jej modernizacją w obszarze Czechowic-Dziedzic Południowych w ramach dwóch podzadań (podzadanie 3, 24) tj.:

– sieci kanalizacyjnejw ulicach: Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzębia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Włókiennicza, Brzozowa, Olszyna, Komorowicka, Bestwińska o szacowanej długości (w oparciu o Koncepcję) około 6,4 km wraz z 3 szt. przepompowni ścieków oraz odtworzeniem nawierzchni,

– sieci wodociągowejw ulicach: Brzozowa, Junacka, Klonowa, Komorowicka, Kwiecista, Olszyny, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Włókiennicza. Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów wodociągowych wynosi ok. 3,84 km

– modernizację drógbędących w Zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice o powierzchni około 1279,6 m2 przy ulicach Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzębia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Włókiennicza, Brzozowa, Olszyna.

Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.

Zamawiającym dla zakresu zadań wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o.

Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbudów pod nawierzchnie asfaltowe w drogach będących w zarządzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

W związku z realizacją inwestycji planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie 560 RLM.

 

Kliknij tutaj, aby wyświetlić koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przedstawiającą szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia.

 

 

Na mocy podpisanej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) złożenia do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;

2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;

3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Za prace wykonane w ramach przedmiotowej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 12 672 452,17 PLN.

footerwave
Skip to content