Podpisanie umowy na usługę geodezyjnego podziału działek

W dniu 21 października 2019r.  została podpisana umowa na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu podziałów nieruchomości na potrzeby realizacji projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”. Wykonawcą niniejszej umowy jest Andrzej Skuła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ASGEO Andrzej Skuła, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 42-300 Myszków , ul. Pułaskiego 7/18.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Usługa geodezyjnego podziału działek jest dokonywana w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2, współfinansowanego ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Strony ustaliły szacunkowe na dzień zawarcia Umowy wynagrodzenie w kwocie 54 050,00 zł brutto.

 

Zgodnie z zapisami przedmiot umowy wykonany zostanie do 31.12.2022 r., przy czym jego realizacja odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zgłoszeń dokonywanych Wykonawcy przez Zamawiającego obejmujących wskazanie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do podziału.

footerwave
Skip to content