Podpisanie umowy na zabudowę agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 KW

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach została podpisana umowa na zabudowę agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 KW realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”.  Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma Voltar System Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Oświęcimska 82.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności (obowiązującym u Zamawiającego).

Całkowita wartość podpisanej umowy jest ceną ryczałtową i wynosi 1 624 584,00 PLN brutto.

Zgodnie z zapisami wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 11 miesięcy  od dnia  podpisania umowy:

  1. termin zakończenia prac projektowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ustala się na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  2. termin zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowychwraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu ustala się na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach tj.:

  1. etap I – odbiór prac projektowych – po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę;
  2. etap II – odbiór prac polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu kompletnego agregatu kogeneracyjnego.

W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach – Dziedzicach zabudowę agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 kW, wytwarzającego energię elektryczną  oraz  energię cieplną pochodzącą ze spalania biogazu, w celu  pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną przez urządzenia w procesie technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Natomiast energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby wewnętrzne oczyszczalni, głównie do ogrzania komór fermentacyjnych, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym, ze zrzutem nadmiaru.

Aktualnie zabudowany na terenie oczyszczalni ścieków agregat kogeneracyjny o mocy 185kW, zapewnia pokrycie zapotrzebowania w energię elektryczną oczyszczalni na poziomie ok. 60%. Z chwilą zabudowy i uruchomienia nowego agregatu planowane jest 100% pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pod warunkiem wystarczającej produkcji biogazu.

Szacunkowe oszczędności z tytułu ograniczenia zakupu energii elektrycznej od firm zewnętrznych wyniosą ok. 160 tyś. zł na rok.

footerwave
Skip to content