Podpisanie umowy na zakup samochodu specjalistycznego dla potrzeb brygady kanalizacyjnej

W dniu 13 kwietnia 2018r.  została podpisana umowa na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu KAISER MORO ELEGANCE 2.0 dla potrzeb brygady kanalizacyjnej. Wykonawcą niniejszej umowy jest firma KanRo Ltd Sp. z o.o.z siedzibą w Fasty, Szosa Knyszyńska 89, 15-690 Białystok.

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zakup przedmiotowego samochodu jest dokonywanyw ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2, współfinansowanego ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1 868 370,00 PLN brutto.

 

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy ponadto udziela gwarancji oraz rękojmi na pojazd na okres 39 miesięcy.

footerwave
Skip to content