Podpisanie Umowy o Dofinansowanie

9 marca 2017r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0250/16-00 Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Na zorganizowanym spotkaniu, związanym z podpisaniem przedmiotowej umowy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- „Instytucję Wdrażającą”reprezentował m. in. Prezes Zarządu- Kazimierz Kujda, Dyrektor Departamentu Ochrony Wód- Ewa Kamieńska, Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego- Janusz Topolski  oraz Koordynator  Projektu Bartłomiej Kirsten a Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach- Beneficjent, reprezentowane było przez cały Zarząd w osobach Piotr Herczek – Prezes Zarządu, Bogdan Jagosz – Wiceprezes Zarządu oraz Agata Kaplita-Boroniec – Wiceprezes Zarządu.Przy podpisaniu umowy obecni byli  również Przedstawiciel władz miasta Czechowice-Dziedzice Wiceburmistrz – Paweł Mrowiec oraz Przedstawiciel podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych  Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.  Andrzej Rzepka.Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację  Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”. Planowany całkowity koszt  realizacji Projektu wynosi 106 334 148,09 PLN. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucje Wdrażającą, maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 53 737 195,89 PLN.

Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował zarówno modernizację jak i budowę nowej sieci kanalizacyjnej oraz modernizację sieci wodociągowej. Podmiotem współrealizującym przedsięwzięcie w zakresie sieci wodociągowej będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia efektu rzeczowego do dnia 31.10.2022r. polegającego na:

– wybudowaniu 51,5 km sieci kanalizacji sanitarnej;

– zmodernizowaniu 6,1 km sieci kanalizacji sanitarnej;

– zmodernizowaniu 24,8 km sieci wodociągowej;

– zmodernizowana oczyszczalnia ścieków;

oraz osiągniecia wskaźników rezultatu bezpośredniego rozumianych jako efekt ekologiczny do dnia 31.12.2022r. polegającego na:

– zwiększeniu liczby nowych użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej o 4500 RLM.

 

zdjecie_1
zdjecie_2
zdjecie_3
footerwave
Skip to content