POZYTYWNY WYNIK KONTROLI NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

W wyniku realizacji Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”, została wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 59,2 km (PIM) oraz sieć wodociągowa o długości 25,3 km (PWiK). Powstała infrastruktura przyczynia się do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zwieńczeniem realizacji Przedsięwzięcia jest pozytywny wynik kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie wykorzystania środków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00. Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniach 11.03.2024r. – 15.03.2024r. natomiast czynności kontrolne zostały ostatecznie zakończone w dniu 05.04.2024r.

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, uchybień oraz zagrożeń w badanym zakresie. Zespół Kontrolujący nie wniósł uwag do żadnego z kontrolowanych obszarów oraz nie sformułował zaleceń pokontrolnych.

Cieszy zatem fakt, że kontrola zakończyła się pozytywnym wynikiem, gdyż jest to warunek zapewniający przekazanie płatności końcowej w wysokości 3,4 mln złotych na rzecz Beneficjenta (PIM+PWiK).

 

Zwieńczeniem sukcesu, jakim jest niewątpliwie zrealizowanie Projektu, będzie osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez podłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do końca 2024r. 4 500 osób.

footerwave
Skip to content