Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Ligota- etap 2 i etap 3”

W dniu 31.07.2017r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie pożyczki w kwocie 1.232.124,80 zł Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Ligota- etap 2 i etap 3”, którego planowany koszt wynosi 1.572.732,00 zł. Pozostałe źródła finansowania przedsięwzięcia to środki własne oraz środki z tytułu umorzenia pożyczki Funduszu.

 

W ramach w/w zadania zostanie przebudowane ok. 4 km.  sieci wodociągowej wraz z 60 przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej, od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul. Rolników od budynku nr 29 do komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie.

 

Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte w lipcu 2017r. natomiast zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na II kwartał 2019r.

 

Efekt rzeczowy przedsięwzięcia to terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, a efekt ekologiczny to wyższa jakość zaopatrzenia w wodę mieszkańców.

 

Warunkiem niezbędnym do utrzymania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach jest osiągnięcie efektu rzeczowego oraz ekologicznego na dzień 28.06.2019r. oraz kontynuacja tych efektów przez 5 lat licząc od dnia ich osiągnięcia.

footerwave
Skip to content