Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie

Dnia 18 maja 2021r. nasze Przedsiębiorstwo podpisało umowę z Firmą Usługową Dominik Kawalerek  z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, na wykonanie zadania pn.:

„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota – Centrum – wykonanie odcinka kanału tłocznego od studni St3 do studni Sr1 oraz kanału grawitacyjnego od studni Sr1 do studni S1 wzdłuż ul. Zabrzeskiej”.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na  dostawy, usługi  i  roboty  budowlane  obowiązującego  w  Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka  z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi tj. ubezpieczenie koryta cieku Stare Rzeczysko.

Parametry sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do wykonania:

  • Długość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej – 5,0 m;
  • Długość projektowanych rurociągów tłocznych – 834,0 m;
  • Studnia rozprężna – 1 szt.;
  • Studnia odpowietrzająca – 3 szt.;
  • Studnia odwadniająca – 2 szt.

 

Termin realizacji zamówienia wynosi 6 m-cy od dnia podpisania umowy. 

Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie 221 620,59 zł brutto.

footerwave
Skip to content