Działania i zadania inwestycyjne

w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2"

  1. Zaprojektowanie i budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych w systemie grawitacyjnym lub grawitacyjno-tłocznym z sieciowymi przepompowniami ścieków. Łączna długość nowobudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi około 58,15 km. Ilość planowanych sieciowych przepompowni ścieków wynosi 29 kpl. Do nowobudowanej sieci przyłączonych zostanie ponad 4 tys. mieszkańców jako nowych użytkowników.
  2. Zaprojektowanie i modernizacja systemu istniejącej sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o. poprzez zaprojektowanie i budowę na obszarze objętym wodociągiem nowych przewodów w sąsiedztwie istniejących, ale wadliwie funkcjonujących sieci, będących w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. Łączna długość modernizowanych przewodów wynosi około 24,2 km, natomiast liczba osób korzystających ze zmodernizowanego wodociągu wyniesie 10335 osób.
  3. Zaprojektowanie i budowa 4 niezależnych, kompletnych instalacji do podczyszczania wód deszczowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowych przelewów burzowych przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej na terenie Czechowic-Dziedzic wraz z przepięciem odcinków kanalizacji do ww. urządzeń podczyszczania wód deszczowych.
  4. Zakup specjalistycznego, fabrycznie nowego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków
  5. Zabudowa agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 kW celem zwiększenia efektywności energetycznej oczyszczalni ściekówna pojazdy dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków.
footerwave
Skip to content