Przetargi

Wszystkie prowadzone przez przedsiębiorstwo przetargi dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w skrócie BIP.

Przejdź do przetargów

 

Nazwa
Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w PIM Sp. z o.o.
766 razy pobrano
2 stycznia 2024

   

  INFORMACJA dla Wykonawców!

  1. Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. posiada status „Zamawiającego sektorowego” w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  2. Udzielanie zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, odbywa się zgodnie z REGULAMINEM PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE obowiązującym w Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

  3. O aktualnych progach unijnych informuje w obwieszczeniach Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

   

  Aktualne progi unijne:

    • na dostawy i usługi udzielane przez zamawiających sektorowych wynosi 2 054 235 zł;
    • na roboty budowlane udzielane przez zamawiających sektorowych wynosi 25 680 260 zł.

   

  4. W toku postępowań o udzielanie zamówień publicznych, przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem wskazanym w pkt 2, oferty należy składać w formie pisemnej Przedsiębiorstwu Inżynierii  Miejskiej  Spółka  z  o.   w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2 lub w postaci skanu na adres e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl

  5. Informacje, do przekazania których, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. jest zobowiązane, określa poniższa klauzula informacyjna:

   

  Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, KRS 0000110057, REGON: 072686984, NIP: 652-16-07-392, tel.322154340,e-mail:pim@pim.czechowice-dziedzice.pl.
  2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@pim.czechowice-dziedzice.pl, tel. 322154340.
  3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym.

   

  1. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym inne podmioty, które złożyły oferty w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, oraz podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.

   

  1. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy oraz  przez czas niezbędny do wywiązania się Administratora z obowiązku prawnego.

   

  1. Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

   

  1. Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

   

  1. Przysługuje Pani/Panu/Państwu:

     −  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa    dotyczących;

   −  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych;

  −   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  −   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  1. Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:

  −    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  −    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  −    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

   

  footerwave
  Skip to content