Rozwiązania pro-środowiskowe

Efektywność energetyczna w PIM Sp. z o.o.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Zgodnie z definicją, zawartą w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z późniejszymi zmianami):

„Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 wspomnianej ustawy poprawę efektywności energetycznej można uzyskać przy zastosowaniu następujących środków:

 1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
 2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
 3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja,
 4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11),
 5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634),
 6. realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Poprawę efektywności energetycznej PIM Sp. z o.o. realizuje poprzez takie przedsięwzięcia jak:

 1. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemysłowych:
  • modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych oraz ciągów technologicznych w obiektach (np. izolacja rurociągów, zbiorników, armatury przemysłowej, wymienników ciepła)
 2. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe:
  • w przypadku budynków: docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
  • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, świetlików, bram wjazdowych lub zmiana powierzchni przeszkleń w przegrodach zewnętrznych budynków;
  • modernizacja systemu ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne, zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką, zmniejszenie strat ciepła związanych z jego akumulacją, regulacją oraz wykorzystywaniem),
  • modernizacja systemu wentylacji polegająca na montażu układu odzysku ciepła (rekuperacji).
 3. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:
  • wymiana źródeł światła na energooszczędne,
  • wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne itp.
  • modernizacja lub wymiana silników, napędów i układów sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
  • modernizacja lub wymiana rurociągów,
  • modernizacja lub wymiana wyposażenia narzędziowego,
  • stosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących procesami energetycznymi i przemysłowymi w ramach wdrażania systemów zarządzania energią,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym: wymienników ciepła,
  • układów sterowania, automatyki, pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych
  • układów pompowych i pomp (np. stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów, montaż pomp o wyższej sprawności, stosowanie metod regulacji zwiększających efektywność energetyczną układu).
 4. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, w tym poprzez instalację lub modernizację sieci ciepłowniczych poprzez:
  • zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków),
  • zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków,
  • zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych,
  • usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania.
  • poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę (np. wymiana rurociągów ciepłowniczych na rurociągi preizolowane),
  • zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej lub sposobu regulacji tej sieci,
  • modernizacji systemu ciepłowniczego poprzez: – przebudowę systemu zasilanego z grupowych węzłów cieplnych na system zasilany z węzłów indywidualnych,
  • wymianę lub modernizację grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej,
  • wprowadzenia lub rozbudowy systemu monitoringu i sterowania pracą sieci ciepłowniczej.
 5. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, polegające na:
  • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym instalacją odnawialnego źródła energii, wykorzystującą ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych;
  • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.

 

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, został opublikowany w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (Monitor Polski z 2016 r, poz. 1184).

 

 

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2023

GRUPA TARYFOWA

PRZECIĘTNE ZUŻYCIE CIEPŁA ZA ROK 2023
(GJ)
(ilość ciepła GJ za rok 2023 na ilość punktów poboru ciepła, objętych rozliczeniami w danej grupie taryfowej)

E1 738,48
E2 821,51
E3_be 83,85
E3_e 543,42

 

footerwave
Skip to content