Rozwiązanie umowy

dla Klientów usług ciepłowniczych

Umowa sprzedaży ciepła i usług przesyłania i dystrybucji ciepła może być rozwiązana za uprzednim 6 miesięcznym wypowiedzeniem.

 

  • wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (Druk IK-25),
  • okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie,
  • rozwiązanie umowy w ciągu roku kalendarzowego nie zwalnia Odbiorcy od uiszczenia miesięcznych rat opłat za zamówioną moc cieplną oraz opłat stałych za usługi przesyłowe do końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana,
  • okres wypowiedzenia oraz obowiązek uiszczenia powyższych opłat może ulec skróceniu, jeśli nowy użytkownik obiektu zawrze umowę na dostawę ciepła na takich samych warunkach jak umowa rozwiązywana.
footerwave
Skip to content