Rozwiązanie umowy

dla Klientów usług wodociągowych lub kanalizacyjnych

W celu rozwiązania umowy należy wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub o odprowadzanie ścieków (Druk IK-03).
Do wniosku należy dołączyć protokół odczytu stanu wodomierza.

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Z ważnych przyczyn, na wniosek Klienta okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony, np.: jeżeli w czasie jego trwania nowy Odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z PIM Sp. z o.o.

Jeżeli po upływie umownego terminu wypowiedzenia nowy Odbiorca usług nie wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z PIM Sp. z o.o., zachodzą przesłanki do odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

footerwave
Skip to content