Zawarcie umowy – nowy odbiorca

usług ciepłowniczych

Nowy właściciel/dysponent prawny nieruchomości, która jest przyłączona do sieci ciepłowniczej powinien wystąpić z wnioskiem do PIM o zawarcie umowy sprzedaży oraz przesyłania i dystrybucji ciepła (Druk IK-18) niezwłocznie po nabyciu prawa do dysponowania nieruchomością.

 

Do zawarcia umowy z nowym odbiorcą niezbędne są następujące dokumenty:

1. Informacja o numerze księgi wieczystej nieruchomości oraz aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: wypis z aktu notarialnego (do wglądu pracownika PIM), odpis z księgi wieczystej, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy stanu  ciepłomierza

3. Pozostałe dokumenty:

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

  • Wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Dla osób prawnych i spółek osobowych:

  • Aktualny wypis z właściwego rejestru

Dla Spółki Cywilnej:

  • Umowa Spółki Cywilnej
  • Wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Dla Wspólnot Mieszkaniowych:

  • Uchwała, z której wynika prawo do reprezentacji (powołanie Zarządu Wspólnoty)
  • Pełnomocnictwo dla Zarządcy do zawarcia umowy lub umowę o zarządzaniu nieruchomością, z której wynika upoważnienie do zawarcia umowy w imieniu Wspólnoty
  • Zaświadczenie o nadaniu nr REGON i decyzja o nadaniu nr NIP

Dla jednostki i zakładów budżetowych dodatkowo:

  • Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością
  • Pełnomocnictwo Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice lub akt powierzenia
footerwave
Skip to content