Zakres badań

laboratorium PIM Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych usług Laboratorium udziela:

Joanna Soboszek – Kierownik Laboratorium

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Czysta 5

Tel. 32 215 31 71 w. 260

e-mail: laboratorium@pim.czechowice-dziedzice.pl

 

 

Informujemy, że Laboratorium PIM Sp. z o.o. świadczy usługi wykonywania badań ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

Wykaz norm i procedur badawczych stosowanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela:

 

I Badanie ścieków
L.p. Badanie Metoda badawcza
1 pH PN-EN ISO 10523:2012 – Jakość wody. Oznaczanie pH. A
2 Przewodność PN-EN 27888:1999 – Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej
3 Tlen rozpuszczony PN-EN 25814:1999 – Oznaczanie tlenu rozpuszczonego. Metoda z czujnikiem elektrochemicznym.
4 BZT5
PN-EN 1899-2:2002 Jakość wody. Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn). Część 2: Metoda rozcieńczania do próbek nierozcieńczonych. A
5 BZT5 PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Jakość wody. Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn). Część 1: Metoda rozcieńczeń, z dodatkiem materiału zaszczepiającego i allilotiomocznika A
6 Azot Kjeldahla PN-EN 25663:2001 – Oznaczanie azotu Kjeldahla. Metoda po mineralizacji z selenem. A
7 Azot ogólny PN-73/C-04576/14 – Woda i ścieki. Badania zawartości związków azotu. Obliczanie azotu ogólnego. A
8 Azot amonowy PN-ISO 5664:2002 – Oznaczanie azotu amonowego. Metoda destylacyjna z miareczkowaniem. A
9 Azot amonowy PN-ISO 7150-1-2002 – Oznaczanie azotu amonowego. Część 1: Manualna metoda spektrometryczna. A
10 Azot azotanowy PN-82/C-04576/08 – Badanie związków azotu. Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym. A
11 Azot azotynowy PN-EN 26777:1999 – Oznaczanie azotynów. Metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej. A
12 Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 8 Ap1:2010+Ap2:2010 – Oznaczanie fosforu. Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu. Oznaczanie fosforu ogólnego po mineralizacji z kwasem azotowym i kwasem siarkowym. A
13 Fosfor fosforanowy PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4 + Ap1:2010 + Ap2:2010 – Oznaczanie fosforu. Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu. Oznaczanie ortofosforanów. A
14 Ortofosforany PB/10 wyd.1 z dn. 17.08.2006 r. – Oznaczanie ortofosforanów. Metoda aminokwasowa HACH.
15 Chlorki PN-ISO 9297:1994 – Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowa z azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra). A
16 Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007 + Ap1:2007- Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego. A
17 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym PB/17 wyd. 3 z dnia 17.06.2019 r. – Oznaczanie ekstraktu eterowego. A
18 Indeks fenolowy PN-ISO 6439:1994 Metoda B – Oznaczanie indeksu fenolowego. Metody spektrometryczne z 4 aminoantypiryną po destylacji. A
19 Temperatura PN-77/C-04584 – Woda i ścieki. Pomiar temperatury. A
20 Chlor całkowity PB/34 wyd. 1 z dn. 21.11.2007 r. – Woda i ścieki. Chlor całkowity. Metoda DPD.
21 ChZT PN-ISO 6060:2006 Jakość wody. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu. A
22 ChZT PN-ISO 15705:2005 Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT). Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek. A
23 Siarczany PN-ISO 9280:2002 – Oznaczanie siarczanów (VI). Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru. A

A – metoda akredytowana

 

II Badanie osadów
L.p. Badanie Metoda badawcza
1 Sucha masa osadu PN-EN 12880:2004 – Charakterystyka osadów ściekowych. Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody.
2 Sucha masa mineralna i organiczna osadu PN-EN 12879:2004 – Charakterystyka osadów ściekowych. Oznaczanie Strat przy prażeniu suchej masy osadu.
3 Indeks osadu czynnego PB/23 wyd.1 z dn. 17.08.2006 r. – Badanie specjalne osadów. Oznaczanie indeksów osadu czynnego.
4 Lotne kwasy tłuszczowe PB/43 wyd. 1 z dn. 16.03.2015 – LKT na podstawie testu HACH nr LCK365
5 Oznaczanie zasadowości ogólnej PN-EN ISO 9963 – 1: 2001 – Oznaczanie zasadowości ogólnej
6 Zawiesina ogólna PB/26 wyd.1 z dn. 17.08.2006 r. – Badanie zawiesin. Oznaczanie zawiesin ogólnych, mineralnych i lotnych metodą wagową.
7 Zawiesina mineralna i lotna PB/26 wyd.1 z dn. 17.08.2006 r. – Badanie zawiesin. Oznaczanie zawiesin ogólnych, mineralnych i lotnych metodą wagową.
8 Zawiesina łatwo opadająca PB/25 wyd.1 z dn. 17.08.2006 r. – Badanie zawartości zawiesin. Oznaczanie zawiesin łatwo opadających metodą objetościową.
9 Substancje rozpuszczone, sucha pozostałość PB/24 wyd.1 z dn. 17.08.2006 r. – Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, strat przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
10 Azot azotanowy PB/38 wyd. 1 z dn. 01.12.2011 – Badanie zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym
11 Azot azotanowy PB/44 wyd. 1 z dn. 27.06.2016 – Na podstawie testu HACH – LCK 339
12 Azot amonowy PB/39 wyd. 1 z dn. 01.12.2011 – Badanie zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu amonowego metodą bezpośredniej nessleryzacji

A – metoda akredytowana

 

III Pobieranie próbek do badań
L.p. Badanie Metoda badawcza
1 Ścieki PN-ISO 5667-10:2021-11 – Pobieranie próbek. Wytyczne pobierania próbek ścieków. A
2 Wody powierzchniowe PN-EN ISO 5667-6:2016-12 (A) – Pobieranie próbek. Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni. A

A – metoda akredytowana

 

IV Badania wody przeznaczonej do spożycia
L.p. Badanie Metoda badawcza
1 pH PN-EN ISO 10523:2012 – Jakość wody. Oznaczanie pH
2 Azotany PN-82/C-04576/08  – Badanie związków azotu. Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym.
3 Azotyny PN-EN 26777:1999 – Oznaczanie azotynów. Metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej
4 Jon amonowy PN-ISO 7150-1-2002 – Oznaczanie azotu amonowego. Część 1: Manualna metoda spektrometryczna
5 Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 8 Ap1:2010+Ap2:2010 – Oznaczanie fosforu. Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu. Oznaczanie fosforu
6 Ortofosforany PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4 + Ap1:2010 + Ap2:2010 – Oznaczanie fosforu. Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu. Oznaczanie ortofosforanów;
7 Chlorki PN-ISO 9297:1994 – Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowa z azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra)
8 Siarczany PN-ISO 9280:2002 – Oznaczanie siarczanów (VI). Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru
9 Żelazo PN-ISO 6332:2001 – Metoda spektrometryczna z 1,10-fenantroliną
10 Mangan PB/42 wyd. 1 z dn. 07.01.2015 r. Na podstawie testu HACH nr 8149
11 Chlor wolny PB/41 wyd. 1 z dn. 07.01.2015 r. Na podstawie testu HACH nr 8021
12 Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) PN-ISO 6059:1999 – Metoda miareczkowa z EDTA
13 Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 – Oznaczanie indeksu nadmanganianowego

A – metoda akredytowana

footerwave
Skip to content