Ekspertyza wodomierza

reklamacja wskazań wodomierza

W przypadku, kiedy Odbiorca wody ma wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza, przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku – zlecenia dokonania ekspertyzy urzędowej wodomierza, co do zgodności z wymaganiami metrologii prawnej (sprawdzenia przez Okręgowy Urząd Miar).

Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.

Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść Odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający ekspertyzę).

 

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że nasze Przedsiębiorstwo lub firma przez nas upoważniona ma wyłączne prawo do wymiany, demontażu, montażu i dostawy wodomierzy.
Nie wolno bez zgody PIM Sp. z o.o. samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.
footerwave
Skip to content