Oczyszczalnia ścieków w Czechowicach-Dziedzicach

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Czechowicach-Dziedzicach oddana została do eksploatacji w grudniu 1994 r. Zbudowana została ze środków własnych gminy Czechowice-Dziedzice.

Ścieki surowe dopływające na oczyszczalnię są ściekami komunalnymi z niewielką ilością ścieków poprodukcyjnych pochodzących z lokalnego przemysłu, część ścieków średnio w ilości 1280 m3/m-c dowożona jest beczkowozami.

Ścieki z rejonu Czechowic-Dziedzic dopływają dwoma kolektorami KS-1 i KS-2 ponadto oczyszczalnia przyjmuje ścieki z gminy Goczałkowice-Zdrój w ilości około 960 m3/d.

Pierwotna zakładana przepustowość oczyszczalni wynosiła 8300 m3/d, natomiast po modernizacji wynosi 10 252 m3/d. Obecny średni przepływ dobowy kształtuje się około 5 802 m3/d. Do kolektorów są podłączone w 6 punktach wyloty kanalizacji ogólnospławnej administrowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach.

Ponadto do kolektorów włączona jest eksploatowana przez nas sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków.

W ramach realizacji Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana (przebudowana i rozbudowana).

Modernizacja na oczyszczalni ścieków polegała na przebudowie obiektów istniejących, ale również na budowie nowych obiektów. Jako efekt końcowy powstał obiekt nowoczesny o wysokozaawansowanej technologii zintegrowanego usuwania związków biogennych tj. związków azotu i fosforu.

Instalacja ta posiada pełną automatykę prowadzenia procesu technologicznego w oparciu o system SCADA. Obok nowoczesnego bloku technologicznego oczyszczania ścieków wybudowana została nowoczesna linia stabilizacji osadu ściekowego i jego przeróbki. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie oczyszczalni w agregat kogeneracyjny, który umożliwia przetworzenie i spożytkowanie gazu, który powstaje jako produkt uboczny. W układzie kogeneracji wytwarzane jest ciepło oraz energia elektryczna.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach Projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 

Jakość ścieków oczyszczonych jest zgodna z wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie dopuszczalnego stężenia wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych w ściekach oczyszczonych do rzeki Iłownicy

Dane za II kw. 2023 r

Dane za I kw. 2023 r.

Dane za IV kw. 2022 r.

footerwave
Skip to content