Wymiana wodomierzy

Procedura wymiany wodomierzy

Wodomierze zabudowane na przyłączach wodociągowych do nieruchomości budynkowych i gruntowych są własnością Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach –Dziedzicach. Spółka posiada szczegółową ewidencję i na bieżąco prowadzi kontrolę ważności ich cech legalizacyjnych.

Celem uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, wodomierze podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formiezatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownejna podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2006 r. Nr 249, poz. 1834, z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13 , z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29,z późn.zm.).

Według Zał. nr 6, Tab. nr 1 poz. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

 

Nasze Przedsiębiorstwo, zgodnie z wytycznymi, prowadzi bezpłatną wymianę wodomierzy. Wymiana dokonywana jest przez upoważnione przez PIM Sp. z o.o. osoby/firmy, w terminie uzgodnionym z Odbiorcą wody, zgodnie z harmonogramem upływu ważności cech legalizacyjnych wodomierzy. Potwierdzeniem dokonania wymiany wodomierza jest protokół z wymiany, podpisany przez Odbiorcę wody oraz osobę dokonującą z upoważnienia PIM Sp. z o.o. wymiany.

 

Ponadto bez względu na termin, legalizacja traci ważność również w przypadkach:

  • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania,
  • uszkodzenia wodomierza,
  • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub postoju wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub drogą e-mailową do Działu Wodociągów.

 

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności PIM Sp. z o.o. lub dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan. eksploatowanych przez PIM Sp. z o.o.

Jeżeli uszkodzenie powstało z winy Odbiorcy, to Odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy wodomierza.

footerwave
Skip to content