Przypomnienie o zakazie odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z art. 9. 1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

W związku z powyższym, informujemy Właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, że prowadzimy regularne kontrole eksploatowanych przez nas sieci.

Jeżeli podczas kontroli prowadzonych przez nasze Przedsiębiorstwo zostanie stwierdzone odprowadzanie wód opadowych, roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej, Właściciel nieruchomości może zostać ukarany zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy.

footerwave
Skip to content