RODO

Polityka przetwarzania danych osobowych w PIM Sp. z o.o.

PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (PIM) z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2 troszczy się o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Z tego względu chcemy zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych, w ramach naszej działalności, jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych (Polityka) opisuje proces w którym PIM pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe w ramach prowadzonej działalności.

Przedmiotowa Polityka dotyczy wszystkich korzystających z usług świadczonych przez PIM.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz zasadami, które obowiązują w związku z wykonywaniem świadczeń przez PIM. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom w związku z dostosowywaniem przepisów prawa polskiego do zapisów prawa unijnego. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE

Dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu w związku ze świadczeniem usług, przekazywane są w trakcie zawierania umów z PIM. Wskazane dane osobowe w zależności od rodzaju umowy zwieranej z PIM to m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. Są to dane, które umożliwiają PIM Państwa identyfikację i kontakt. Do zawarcia umów są to dane niezbędne. Przekazanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy z PIM. Opcjonalnie mogą Państwo podać także inne dane identyfikacyjne takie jak adres e-mail lub numer telefonu. Ułatwi to nam wspólny kontakt, choć nie jest niezbędne do zawarcia umowy.

Państwa dane osobowe pozyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej realizacji wykorzystujemy w następujących celach:

– podjęcia działań dla zawarcia, wykonania i świadczenia usługi, w tym w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług (np. usuwanie awarii) oraz po jej zakończeniu w celu dokonania m.in. wzajemnych rozliczeń – podstawa prawna zawarta jest w art. 6 ust. 1b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO),
– podjęcia przez PIM obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, m.in. sporządzanie faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie; PIM może być również zobowiązane do podania Państwa danych organom państwowym uprawnionym do ochrony porządku publicznego (w takiej sytuacji dane mogą być udostępnione bez Państwa wiedzy, w takiej sytuacji zawsze weryfikujemy legalność żądania służb i organów, które występują z takim żądaniem) – podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO,

– prawnie uzasadnionego interesu PIM, np. w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego przez organ państwowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO,

 

KOMU POWIERZAMY DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe powierzane są do przetwarzania jedynie podmiotom, przy pomocy których PIM świadczy usługi związane z zawartą umową. Wymagane usługi mogą obejmować, między innymi: świadczenie usług informatycznych, świadczenie usług z zakresu obsługi klienta, podwyższenie jakości usług świadczonych przez PIM. Powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych następuje w drodze podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie wymaga Państwa zgody. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do ich przetwarzania wyłącznie na nasze udokumentowane zlecenie i wyłącznie w celu związanym ze świadczeniem usług na Państwa rzecz.

 

MOGĄ PAŃSTWO KONTROLOWAĆ DANE KTÓRE SĄ NAM POWIERZANE

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu:

– prawo do wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail, przetwarzania danych kontaktowych w celu przesłania faktury za dostarczanie wody, ciepła i odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej, wyrażoną w formie pisemnej;

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez PIM narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
– prawo do uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów PIM, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

– prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

– prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

– prawo do usunięcia Państwa danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PIM nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

– prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

a) jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Państwa danych osobowych;

b) jeśli nie chcą Państwo, aby PIM przetwarzało Państwa dane, ale jednocześnie bez ich usunięcia;

c) jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne PIM, natomiast Państwo ich potrzebujecie w związku z dochodzeniem swoich roszczeń;

d) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a obowiązkiem PIM jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Swoje prawa mogą Państwo realizować w formie elektronicznej lub papierowej. PIM w terminie 30 dniowym od dnia otrzymania wniosku poinformuje Państwo o podjętych działaniach. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu.

Jeżeli Państwa wniosek będzie nieuzasadniony lub nadmierny, zwłaszcza w sytuacji nagminnego powtarzania tych samych nieuzasadnionych czynności, PIM może zażądać uiszczenia uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z nim.

 

WAŻNE DANE KONTAKTOWE

1. Administrator Danych Osobowych

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W przypadku uwag i wniosków możesz zadać pytanie Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w Spółce pisząc na adres: iodo@pim.czechowice-dziedzice.pl

 

Zachęcamy również do zapoznania się z:

footerwave
Skip to content