Aktualna taryfa i cennik

dla Klientów usług ciepłowniczych
(obowiązuje od 01.04.2024)

Wysokość cen i opłat za korzystanie z sieci ciepłowniczej

Wybierz odpowiednią Taryfę:

Wytwarzanie – taryfa Tauron Ciepło Sp. z o.o.
cena za zamówioną moc cieplną miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną opłata za ciepło Opłata za nośnik ciepła
zł/MW/rok zł/MW/mies. zł/GJ zł/m3
obowiązuje od 01.02.2024 r.
228 496,27 zł 19 041,36 zł 58,80 zł 42,48 zł
 
Ceny netto – nie zawierają podatku VAT
Ceny dotyczą wszystkich grup taryfowych

Przesył i dystrybucja – taryfa PIM Sp. z o.o.
Grupa taryfowa

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/MW/rok zł/MW/mies. zł/GJ
obowiązuje od 15.01.2024
E1

57 698,40 zł

4 808,20 zł

24,53 zł

E2

33 125,16 zł

2 760,43 zł

20,32 zł

E3_e

59 906,76 zł

4 992,23 zł

29,51 zł

E3_be

51 834,36 zł

4 319,53 zł

25,64 zł

 
Ceny netto – nie zawierają podatku VAT

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

E1 – Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła – gorąca woda.

E2 – Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła – gorąca woda.

E3 – Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne eksploatowane przez PIM; nośnik ciepła – gorąca woda. W ramach tej grupy wyodrębniono dwie podgrupy.

E3_e – Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne eksploatowane przez PIM; nośnik ciepła – gorąca woda. Koszt energii elektrycznej, potrzebnej do zasilania węzłów cieplnych pokrywany jest przez dostawcę ciepła, czyli przez PIM Sp. z o.o.

E3_be – Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne eksploatowane przez PIM; nośnik ciepła – gorąca woda. Koszt energii elektrycznej, potrzebnej do zasilania węzłów cieplnych pokrywany jest przez odbiorcę ciepła.

Ceny maksymalne dla odbiorców uprawnionych
Grupa taryfowa

Miesięczna rata opłaty za moc zamowioną Cena ciepła Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Opłata zmienna za usługi przesyłowe
zł/MW/mies. zł/GJ zł/MW/mies. zł/GJ
E1 15 514,51 47,91

4 808,20 zł

24,53 zł

E2 15 514,51 47,91

2 760,43 zł

20,32 zł

E3_e 15 514,51 47,91

4 992,23 zł

29,51 zł

E3_be 15 514,51 47,91

4 319,53 zł

25,64 zł

W rozliczeniach z Odbiorcami stosowane są następujące rodzaje opłat:

Opłaty wytwórcy ciepła

 1. Miesięczna rata za zamówioną moc cieplną
  Opłata stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i ceny miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną – opłata jest w stałej wysokości i pobierana w każdym miesiącu.
 2. Opłata za ciepło
  Stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła i ceny ciepła, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym wystąpiła dostawa ciepła.
 3. Opłata za nośnik ciepła
  Stanowiąca iloczyn dostarczonego nośnika i ceny nośnika. Opłata występuje jedynie w sytuacji uzupełniania ubytków nośnika w instalacji wewnętrznej – ilość nośnika ustala się na podstawie wskazań wodomierza.

Opłaty za usługi przesyłowe (dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą)

 1. Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe
  Stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej i miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. Opłata jest w stałej wysokości i pobierana w każdym miesiącu roku.
 2. Opłata zmienna za usługi przesyłowe
  Stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. Opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym wystąpiła dostawa ciepła.

Rozliczenie opłat za ciepło dokonywane jest w 2 fakturach:

I. Opłaty stałe, miesięczne:

a) opłata za moc zamówioną (opłata wytwórcy ciepła),

b) opłata przesyłowa stała (usługa przesyłowa).

 

II. Opłata zmienna miesięczne:

a) opłata za zużyte ciepło (opłata wytwórcy ciepła),

b) opłata przesyłowa zmienna (usługa przesyłowa).

 

Zasady wprowadzenia maksymalnych cen ciepła dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) określono średnią cenę wytworzenia ciepła z rekompensatą, która przyjmuje wartość:

– 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytworzonego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;

– 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytworzonego w pozostałych źródłach ciepła.

Średnie ceny wytworzenia ciepła w źródle należącym do TAURON Ciepło Sp. z o.o. – Elektrociepłownia Bielsko-Północ w Czechowicach-Dziedzicach, zasilającym system ciepłowniczy Czechowic-Dziedzic, w aktualnej Taryfie dla ciepła są niższe od wartości 103,82 zł/GJ netto.

Wzory oświadczeń odbiorcy ciepła określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. poz. 1975)

 

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Najistotniejsze informacje i zmiany od 1 marca 2023 r.:

 • Ustawa obejmuje systemem wsparcia kosztów zarówno wytwarzania, jak i przesyłu i dystrybucji ciepła,
 • dotyczy dostaw ciepła do wskazanych, uprawnionych odbiorców – takich jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty uprawnione, które złożyły stosowne oświadczenia.
 • Nowelizacja ustawy zastępuje poprzedni mechanizm ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu cen wytwarzanego ciepła w postaci średnich cen wytwarzanego ciepła z rekompensatą na mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła.
 • Narzędzie maksymalnej ceny stosowane będzie w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • W dniu 23.02.2023 r. Prezes URE opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła. Jest to wykaz cen za zamówioną moc cieplną, ciepło, nośnik ciepła, stawkę opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe stosowanych na dzień 30.09.2022 r. powiększone o 40 %. Obwieszczenie Prezesa URE
 • W rozliczeniach z odbiorcami PIM Sp. z o.o. począwszy od 03.2023 r. zastosuje najniższy możliwy zestaw cen: dla cen wytwarzania (moc, ciepło, nośnik) cenę maksymalną, a dla cen za usługi przesyłowe (opłaty przesyłowe stałe i zmienne) cenę taryfową, gdyż jest ona niższa od ceny maksymalnej wyznaczonej przez URE.
 • Ustawa przewiduje także wypłatę wyrównania dla sprzedawców ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami stosowali cenę dostawy ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła.
 • PIM Sp. z o.o. w okresie od 1 października do 21 grudnia 2022 nie stosowało ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła.
  Za okres  od 22 grudnia  2022 r. do 28 lutego 2023 r. ,dla uprawnionych odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, PIM Sp. z o.o. dokona korekty rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyrównania od Zarządcy Rozliczeń.
 • Jednocześnie wyjaśniamy, że dokonaliśmy szacunkowych obliczeń, z których wynika, iż dla podmiotów uprawnionych do zastosowania najniższej ceny, koszty ogrzewania ulegną obniżeniu o ok. 11,5%. Wskaźnik ten został wyliczony na podstawie porównania całkowitych kosztów ogrzewania w okresie 12 miesięcy przeliczonych według cen najniższych w stosunku do kosztów obliczonych według cen taryfowych. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o zużycie ciepła przez wszystkich Odbiorców PIM Sp. z o.o., a więc wskaźnik obliczony dla pojedynczego Odbiorcy będzie się różnić od podanego powyżej.
Nazwa
Taryfa Tauron Ciepło od 01.02.2024
181 razy pobrano
18 stycznia 2024
Taryfa Ciepło PIM 15.01.2024 – 14.01.2025
195 razy pobrano
8 stycznia 2024
Zmiana Taryf PIM Sp. z o.o. od 1.06.2023
411 razy pobrano
13 czerwca 2023
Taryfa Tauron Ciepło od 01.05.2023
438 razy pobrano
9 maja 2023
Taryfa Tauron Ciepło od 22.12.2022
413 razy pobrano
17 kwietnia 2023
Taryfa Ciepło PIM 15.01.2023 – 14.01.2024
483 razy pobrano
16 stycznia 2023
Taryfa Tauron Ciepło od 01.12.2022
436 razy pobrano
5 grudnia 2022
Taryfa Ciepło PIM 15.01.2022 -14.01.2023
565 razy pobrano
15 grudnia 2021
Tauron Ciepło sp. z o. o. od 06.11.2021
561 razy pobrano
7 grudnia 2021
  footerwave
  Skip to content