Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.3.2 i 3.3 wraz z modernizacją dróg gminnych

Dnia 23 maja 2019 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zostały podpisane dwie Umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 3.2 i Część 3.3” realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Wykonawcą przedmiotowych zadań zarówno dla Części 3.2 oraz Części 3.3 jest :

ZRIB Sp. z o.o. z siedzibą w 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6,

reprezentowana przez Zygmunt Seweryn – Prezes Zarządu

Wykonawca został wyłoniony trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzili wspólnie: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

 

Zakres rzeczowy Umów obejmuje sporządzenie projektów wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i jej modernizacją w obszarze Czechowic-Dziedzic Południowych dla:

części 3.2 (w ramach trzech podzadań 4, 5, 25) tj.:

– sieci kanalizacyjnej w ulicach: Spokojna, Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dożynkowa, Braterska, Sobótki, Ligocka, Chałupnicza, Szymanowskiego, Chopina. o szacowanej długości (w oparciu o Koncepcję) około 4,4 km wraz z 3 szt. przepompowni ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni,

– sieci wodociągowej w ulicach: Dożynkowej i Ligockiej. Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie komory pomiarowej Ø 1200 mm bez wyposażenia (1 kpl.). Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów wodociągowych wynosi ok. 0,93 km,

– modernizację dróg będących w Zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice o powierzchni około 1602,4 m2 w ulicach Spokojna, Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dożynkowa, Braterska, Sobótki, Ligocka, Chałupnicza, Szymanowskiego, Chopina;

części 3.3 (w ramach czterech podzadań 8, 9, 27,28 ) tj.:

– sieci kanalizacyjnej w ulicach: Brzeziny, Podkępie, Zamkowa, Mazańcowicka, Kotulińskiego, Kopernika o szacowanej długości około 3,1 km wraz z 2 szt. przepompowni ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni.

– sieci wodociągowej w ulicach: Brzeziny, Kopernika, Mazańcowicka, Podkępie, Stawowa, Zamkowa). Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję wynosi ok. 2,19 km (zgodnie z PFU pkt. 1.1.2. oraz 1.4.5) wraz z odtworzeniem nawierzchni.

– modernizację dróg będących w Zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice o powierzchni około 458,5 m2 dróg w ulicach Brzeziny, Podkępie, Zamkowa, Mazańcowicka, Kotulińskiego, Kopernika.

W związku z realizacją inwestycji planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie 379 RLM dla części 3.2 oraz 336 RLM dla części 3.3.

 

Kliknij tutaj, aby wyświetlić koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej, przedstawiającą szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia.

 

Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.

Zamawiającym dla zakresu zadań wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o.

Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbudów pod nawierzchnie asfaltowe w drogach będących w zarządzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie PIM Sp. z o.o.

Terminy realizacji przedmiotowych umów:

  1. złożenia do właściwych organów wniosków
  2. zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umów;
  3. zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umów.

Za prace wykonane w ramach umowy na realizację „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 3.2

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 5 971 650,00 PLN brutto.

Za prace wykonane w ramach umowy na realizację „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 3.3

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 4 710 592,50 PLN brutto.

footerwave
Skip to content