Podpisanie umowy na modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ -cz.2

Dnia 14 czerwca 2019 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „Kontrakt III: Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Północ Część 2 (podzadanie 29,30)” realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest KONSORCJUM FIRM:

 

Lider Konsorcjum:

Bogusław Majdak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Kręta 8,

 

Partner Konsorcjum:

AQUA-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku -Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Wincentego Witosa 118,

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Szczególnym było to, że postępowanie było prowadzone przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja istniejących, ale wadliwie funkcjonujących sieci wodociągowych w północnej części miasta Czechowice-Dziedzice. Eksploatatorem sieci wodociągowych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

W skład modernizowanej sieci wodociągowej będą wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności przełączenia istniejących przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do istniejących odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi (np. zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.). Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie komór pomiarowych bez wyposażenia (2 sztuki). Szacowana długość przewodów wodociągowych wynosi ok. 3,4 km.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

 

Koncepcja przebiegu sieci wodociągowej, przedstawiająca szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia, dostępna jest TUTAJ

 

 

Na mocy podpisanej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) złożenia do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń w terminie miesięcy od daty podpisania Umowy;

2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy;

3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 20 miesięcy od daty podpisania Umowy.

 

Za prace wykonane w ramach przedmiotowej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 3 169 274,58 PLN.

footerwave
Skip to content