Pozyskanie środków z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji systemu wodociągowego dla komory pomiarowej Mazańcowicka

Dnia 20 lipca 2020r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie pożyczki zadania pod nazwą:

 

,,Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody’’.

 

Źródłem finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia jest pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 359 707,25 zł.

Pozostałymi źródłami finansowania są środki własne PIM Sp. z o.o. oraz inne środki w wysokości 74 506,10 zł pochodzące z umorzenia pożyczki na dofinansowanie zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie Sołectwa Ligota-etap I”.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 526 100,00 zł netto. 

 

Realizacja zamówienia, która została rozpoczęta w maju br., polega na:

  1. wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Zajęczej w Ligocie od ul. Zawodzie i ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach bez łącznika z ul. Potoczną,
  2. budowie na istniejącej sieci wodociągowej pompowni strefowej zasilającej system wodociągowy komory pomiarowej ,,Mazańcowicka’’ w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Zbijowskiej.

 

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt rzeczowy polegający na wybudowaniu:

  • 973 mb sieci wodociągowej;
  • 17 sztuk przyłączy/przepięć;
  • 1 pompownia strefowa.

 

oraz efekt ekologiczny polegający na wzroście o 66 liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz dostawie wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

footerwave
Skip to content