Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Ligota- etap 2 i etap 3

W ramach inwestycji została przebudowana sieć wodociągowa z rur PE o długości ponad 4 km wraz z 63 szt. przyłączy do budynków.

Przedmiotowe zadanie było realizowane od lipca 2017r. do czerwca 2019r.

W wyniku realizacji inwestycji został osiągnięty zarówno efekt rzeczowy tj. przebudowana sieć wodociągowa o dł. ponad 4 km oraz wykonane 63 przyłącza/przepięcia, jak i efekt ekologiczny tj.:

  1. dostawa wody do picia o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  2. 267 osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę dla nowowybudowanych przyłączy oraz dla całości odbiorców na sołectwach 10 048 osób.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1588 407,00 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 540 896,40 zł.

 

 

footerwave
Skip to content