PIM dla środowiska

Zobacz jak dbamy o środowisko

Wstęp

Dbanie o środowisko naturalne stanowi niezwykle istotny czynnik, głównie ze względu na to, iż jesteśmy jego częścią – im jego stan jest lepszy, tym łatwiej i przyjemniej się żyje. Znaczną część niewłaściwych działań, które wpływają destrukcyjnie na środowisko można  wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku.

Nasze Przedsiębiorstwo przyjmuje taka postawę poprzez wprowadzenie w życie działań proekologicznych.

Liczą się konkrety:

 • WPROWADZILIŚMY ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW.

To ułatwia segregację i recykling odpadów, ponieważ nie generuje śmieci.

 

 • SEGREGUJEMY ŚMIECI.

To ułatwia recykling i zmniejsza ilość odpadów trafiających na wysypiska, co z kolei ma wpływ na obniżenie kosztów związanych z wysypiskiem śmieci .

 

 • PROPONUJEMY E-FAKTURĘ ZAMIAST TRADYCYJNEJ FAKTURY PAPIEROWEJ.

Obecnie ok.50% naszych Klientów korzysta z elektronicznej wersji faktury. Zawiera ona bowiem dokładnie te same informacje i ma tę samą moc prawną jak tradycyjna faktura papierowa a ma wiele zalet dla środowiska naturalnego, ponieważ  zmniejsza zużycie papieru i tuszu, co ogranicza wycinkę drzew i emisję zanieczyszczeń.

 

 • MONTUJEMY ENERGOOSZCZĘDNY SPRZĘT.

Zamontowaliśmy kompensator mocy biernej pojemnościowej, który służy do poprawy jakości energii elektrycznej i zmniejszenia kosztów jej poboru. Urządzenie to redukuje moc bierną, która jest pobierana przez niektóre urządzenia elektryczne, takie jak silniki, transformatory czy oświetlenie. Moc bierna nie jest wykorzystywana do wykonywania pracy, ale powoduje straty i obciążenia w sieci. Kompensator mocy biernej wpływa na  lepsze wykorzystanie energii i mniejsze opłaty za jej zużycie a zatem może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności ludzkiej na środowisko naturalne i klimat.

 

Fot.: Kompensator mocy biernej

 

 • BUDUJEMY SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach inwestycji prowadzonych w latach 2012-2023 w ramach Projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 1 i etap 2” wybudowanych zostało ponad 180 km sieci kanalizacyjnej, do której obecnie podłączonych zostało ponad 15 tysięcy mieszkańców gminy. Do końca 2024 roku planuje się podłączyć kolejne 2 tysiące osób.

Podstawowym celem prowadzonych inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz ochrona zdrowia ludzkiego poprzez:

– ograniczenie ładunku zanieczyszczeń w postaci BZT5 wprowadzanego do gruntu i wód powierzchniowych z istniejących nieszczelnych i źle funkcjonujących sieci kanalizacyjnych,

– likwidację nielegalnych wylotów ścieków sanitarnych z szamb bezpośrednio do środowiska,

– likwidację szamb, których szczelność nie jest wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska gruntowo-wodnego,

– eliminację uciążliwego dla mieszkańców fetoru,

– likwidację nieszczelności i popękań, które zwiększają eksfiltrację ścieków z kanalizacji do gruntu (zanieczyszczając środowisko gruntowo-wodne) i infiltrację wód gruntowych do kanalizacji (nadmierny, niepotrzebny dopływ czystej wody na oczyszczalnię – większe zużycie energii i podwyższone koszty oczyszczania),

– eliminację zagrożenia epidemiologicznego mieszkańców.

Fot.: Przepompownia ścieków przy ul. Chłopskiej w Czechowicach-Dziedzicach
 • SPEŁNIAMY WYMOGI PRAWA POLSKIEGO I UNIJNEGO ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ.

Oczyszczalnia ścieków w Czechowicach – Dziedzicach w 2014r. została poddana modernizacji w zakresie linii ściekowej, osadowej i biogazowej, co zapewniło spełnienie wymogów prawa polskiego i unijnego, w tym Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz zapewniło bezpośredni wpływ na ochronę i poprawę stanu czystości wód rzeki Wisły oraz jej dopływów jak również na zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych miasta Czechowice-Dziedzice. Oczyszczalnia ścieków obecnie jest to obiekt nowoczesny o wysoko zaawansowanej technologii zintegrowanego usuwania związków biogennych tj. związków azotu i fosforu.

Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków komunalnych do rzeki Iłownicy za 2022 r. wynoszą:
BZT57,5 mgO2/dm3;

ChZT = 32,4 mgO2/dm3;

Zawiesiny ogólne = 5,8 mgO2/dm3;

Azot ogólny = 9,8 mgN/dm3;

Fosfor ogólny = 0,9 mgP/dm3.

Aktualne wyniki badań jakości ścieków oczyszczonych są dostępne (w tym miejscu)

Fot.: Komory osadu czynnego

Fot.: Fermenter, zagęszczacze grawitacyjne

Fot.: Piaskownik

Fot.: Piaskownik

Fot.: Wydzielona Zamknięta Komora Fermentacyjna

Fot.: Osadniki wstępne

Fot.: Osadniki wstępne

Fot.: Osadniki wtórne

Fot.: Osadniki wtórne

Fot.: Wydzielona Zamknięta Komora Fermentacyjna
Fot.: Wydzielona Zamknięta Komora Fermentacyjna

 

 • SADZIMY DRZEWA

W ramach  realizacji projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” w 1 etapie dokonaliśmy  nasadzeń 500 sztuk bylin, krzewów i drzew ozdobnych oraz w 2 etapie 100 sztuk drzew i 64m2 krzewów ozdobnych róży okrywowej.

Podczas budowy parkingu przy budynku administracyjnym na ul. Szarych Szeregów zostało ocalone drzewo robinii akacjowej.

Fot. Robinia akacjowa
 • OSADY ŚCIEKOWE WYKORZYSTUJEMY DO CELÓW ROLNICZYCH

W zakresie zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych wytworzonych przez oczyszczalnię ścieków w procesie oczyszczania, mamy podpisaną umowę z firmą Mustang Waste Management Tomasz Pierzchała na odbiór, transport i zagospodarowanie ww. odpadów w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Fot.: Stacja odwadniania osadów

Fot.: Stacja odwadniania osadów

Fot.: Pompownia osadów zagęszczonych

Fot.: Pompownia osadów zagęszczonych

Fot.: Plac czasowego magazynowania osadów

Fot.: Plac czasowego magazynowania osadów
 • WYKORZYSTUJEMY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPŁO Z OZE

Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w agregaty kogeneracyjne służące do produkcji w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej. Wytworzone ciepło zużywane jest do ogrzewania obiektów technicznych, technologicznych i budynków socjalno – biurowych w okresach niskich temperatur. Z kolei wytworzona energia elektryczna zużywana jest na pokrycie części zapotrzebowania na energię przez pracujące urządzenia, maszyny i obiekty oczyszczalni. Samowystarczalność oczyszczalni ścieków, w świetle zużycia przez ten obiekt budowlany energii elektrycznej wytworzonej z OZE, wynosi średnio 61%.

Fot.: Teren oczyszczalni
 

Fot.: Zbiornik biogazu
Fot.: Zbiornik biogazu

Fot.: Zbiornik biogazu

Fot.: Agregaty kogeneracyjne o mocy ok.250 kVA
Fot.: Agregat kogeneracyjny
 

 

 • STOSUJEMY ŚRODKI POCHODZENIA NATURALNEGO

W zakresie utrzymania terenów zielonych, będących w zasobach naszego przedsiębiorstwa  używamy tylko i wyłącznie środków chwastobójczych bez zawartości glifosatu.  

 • WSPÓŁPRACUJEMY Z PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWEM WODNYM „WODY POLSKIE”


W sytuacjach wymagających zwiększonego monitoringu stężeń zanieczyszczeń w rzekach, ściśle współpracujemy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” w zakresie prowadzenia codziennych badań zawartości chlorków, siarczanów oraz sodu w ściekach oczyszczonych.

 • DBAMY O SIEĆ WODOCIĄGOWĄ

Wszystkie nasze działania dotyczące eksploatacji sieci wodociągowej i przyłączy prowadzone są zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Najważniejszym celem jest zapewnienie ciągłości  dostawy wody przy spełnieniu właściwych parametrów i przy najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.  Nasze działania są wielokierunkowe i polegają na:

 • okresowym badaniu jakości wody dostarczanej do odbiorców przez autoryzowane laboratoria. Wyniki badań (są dostępne tutaj) jest przyjazne środowisku,
 • korzystaniu z pełnego monitoringu sieci wodociągowej, który polega na pomiarze ciśnienia i przepływu wody, dzięki temu awarie na sieci są szybko lokalizowane co powoduje ograniczenie strat wody,
 • posiadaniu komór redukcyjnych, które obniżają i stabilizują ciśnienie w rurociągach  co z kolei ma wpływ na wydłużenie trwałości urządzeń w instalacjach wewnętrznych odbiorców wody oraz obniżenie ilości awarii,
 • zastosowaniu wodomierzy objętościowych wysokiej klasy z odczytem radiowym co umożliwia pełną kontrolę przepływów, sporządzanie bilansu wody w czasie rzeczywistym, optymalizację strat tym samym racjonalną gospodarkę zasobem.

Fot.: Komora redukcyjna

Fot.: Zabudowany wodomierz główny

 

 • INWESTUJEMY W SIEĆ WODOCIĄGOWĄ

 Wszystkie inwestycje na sieci wodociągowej są wykonywane w technologii aby odziaływanie społeczne i środowiskowe było jak najmniejsze. Sieć wodociągowa i przyłącza, jeżeli są techniczne możliwości wymieniana jest za pomocą metody bezwykopowej, to metoda najbardziej proekologiczna, nie niszczy otoczenia. Stosujemy materiały o najwyższej jakości, które gwarantują kilkudziesięcioletnia bezawaryjną eksploatację. W latach 2014-2020 łącznie zostało zmodernizowanych sieci wodociągowych i przyłączy ok.14 km na terenie sołectw.

fot.: nowo wybudowany odcinek sieci wodociągowej

fot.: Hydrofornia ul. Zbijowska
 • DOSTARCZAMY EKOLOGICZNE OGRZEWANIE BUDYNKÓW

Ciepło systemowe zaliczane jest do ekologicznych źródeł ogrzewania budynków. System ciepłowniczy naszego przedsiębiorstwa obejmuje źródła ciepła oraz sieci ciepłownicze wodne.
Źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Czechowic-Dziedzic jest Elektrociepłownia II Bielsko-Północ, która jak każdy z tego typu zakładów musi przestrzegać ściśle obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zanieczyszczenia powstające w elektrociepłowniach przechodzą przez system wydajnych filtrów, a stosowane paliwa są lepszej jakości dzięki czemu produkują znacznie mniej smogu.

 

 • MODERNIZUJEMY SIECI CIEPŁOWNICZE

W trosce o ochronę środowiska, w celu efektywniejszego wykorzystania ciepła oraz w ramach walki ze „smogiem” modernizujemy sieci ciepłownicze oraz podłączamy nowych odbiorców, którzy rezygnując z kotłów na paliwo stałe lub gazowe rezygnują z niskiej emisji. W ostatnich latach (2015 – 2022) wybudowaliśmy 37 nowych przyłączy wykonanych w technologii rurociągów preizolowanych doprowadzając ekologiczne ciepło głównie do budynków wielorodzinnych.

We wspomnianym okresie wymieniliśmy lub  zmodernizowali 1200 m sieci rozdzielczej, 950 m sieci magistralnej oraz około 320 m niskoparametrowej sieci osiedlowej, co przełożyło się na wymierne korzyści dla ograniczenia strat i ochrony środowiska. 

Wymiana w latach 2018 -2019 odcinka kanałowej sieci magistralnej na sieć  w technologii rurociągów preizolowanych pozwoliła na zaoszczędzenie 37,94 toe, tj. 1588,47 GJ ciepła w ciągu roku, a to z kolei przekłada się na obniżenie emisji CO2 w źródle ciepła o 102,4 tony.

Zredukowaną wartość emisji  CO2 można przyrównać do likwidacji 18 szt. tzw. „kopciuchów” z których każdy spala około 5 t węgla w sezonie grzewczym o średniej wartości opałowej 24MJ/kg.

Zdjęcia z przeprowadzonej inwestycji.

Fot.: Wymiana magistralnej sieci ciepłowniczej ul. Jagiellońska/Sobieskiego

Fot.: Wymiana magistralnej sieci ciepłowniczej ul. Legionów/Jagiellońska

W latach 2021 -2022 przeprowadziliśmy wymianę i uzupełnienie izolacji rurociągów napowietrznych prowadzonych przy ul. Traugutta i Górniczej.

 • w ramach przeprowadzonego remontu estakady ciepłowniczej uzupełniono na odcinku 240 m izolację oraz częściowo wymieniono płaszcz ochronny rurociągów  prowadzonych po konstrukcji wsporczej nad trakcją kolejową wzdłuż ul. Traugutta. Następnie rurociągi i cała konstrukcja wsporcza zostały zabezpieczone antykorozyjną powłoką malarską. Przeprowadzona termomodernizacja pozwoliła na ograniczenie strat ciepła o około 1040 GJ/rok (24,8 toe). Poniżej zdjęcia z przeprowadzonej inwestycji.

Zdjęcia z przeprowadzonej inwestycji.

 

 

Fot.: Napowietrzne rurociągi 2xDN500 przed remontem.

 

Fot. : Napowietrzne rurociągi 2xDN500 po remoncie.
 • na 60 m odcinku napowietrznej sieci ciepłowniczej  przy ul. Górniczej wymieniliśy tradycyjną izolację z wełny mineralnej na izolację typu PUR.  Przeprowadzona modernizacja pozwoliła na ograniczenie strat ciepła o 297 GJ/rok (7,1 toe).

Zdjęcia z przeprowadzonej inwestycji.

Fot.: Rurociągi 2xDN300 przed modernizacja.

Fot.: Rurociągi 2xDN300 po modernizacji.

 

W latach 2019-2020 współrealizowaliśmy razem ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Towarowej 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraz Niepodległości  3, 5, 7 w Czechowicach-Dziedzicach inwestycję polegającą na zastosowaniu innowacyjnych metod transformacji ciepła na potrzeby CO i CWU z zastosowaniem  indywidualnych węzłów mieszkaniowych. Była to pierwsza tego typu inwestycja prowadzona na terenie Czechowic-Dziedzic, w której nieprzyjazne środowisku piece węglowe  zastąpiono ekologicznymi węzłami cieplnymi wpiętymi do systemu ciepłowniczego. W sumie dzięki zrealizowanej inwestycji udało się zlikwidować 182 szt. pieców węglowych oraz 10 szt. kotłów węglowych.

Zdjęcia z przeprowadzonej inwestycji.

Fot.: Węzeł cieplny w zabudowie ramowej oraz mieszkaniowe węzły cieplne typu Logotherma
do transformacji ciepła na potrzeby CO i CWU (osiedle mieszkaniowe przy ul. Towarowej i Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach).

 

 • BUDUJEMY ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ.

Zamieszczamy na stronie internetowej informacje o wodzie i ciekawostki ekologiczne. 

footerwave
Skip to content