Procedura odcięcia

przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Odcięcie dostaw wody i/lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego wskutek zadłużenia

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej płatności.

 

Przywrócenie dostaw wody i/lub ponowne otwarcie przyłącza kanalizacyjnego

  • Wznowienie świadczonych usług, może nastąpić po pełnej spłacie zaległości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  • Przywrócenie dostaw wody i/lub otwarcie przyłącza kanalizacyjnego, odbywa się w obecności Właściciela nieruchomości / upoważnionego odbiorcy usług, w terminie uzgodnionym z PIM.
  • Za czynności związane ze wznowieniem świadczenia usług pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług.
footerwave
Skip to content